เกี่ยวกับเรา

ด้วยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มีหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นมาประยุกต์กับวิทยาการใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในการนี้ สพภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับประเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเห็นสมควรที่จะสร้างให้เกิดเป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Communication Network) ขึ้น โดยให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านทางเครือข่าย Internet

โครงการ Bio Gang และเว็บไซต์ชื่อ http://www.biogang.net จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและบันทึกข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง สพภ. จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการการนำทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชนในระยะยาว
โดยเยาวชนที่เป็นสมาชิก Bio Gang จะร่วมปฏิบัติตามบัญญัติ 5 ประการของ Bio Gang ซึ่งประกอบด้วย
  1. ช่วยบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
  2. ทำการค้นหาผู้รู้ในชุมชนและบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้รู้นั้น
  3. ชวนเพื่อนมาร่วมเป็นสมาชิก Bio Gang (Member get Member)
  4. พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างถิ่น 4 ภาค
  5. นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกกลับคืนสู่ชุมชนของตนเอง
บัญญัติ 5 ประการของ Bio Gang
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237