Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

อาชีพท่องถิ่น

ชื่อที่เรียก: อาชีพท่องถิ่น

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : คุณนวพล

ลักษณะ:         การประมง หรือ ประมง หมายถึงการจัดการของมนุษย์ด้านการจับปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ การดูแลรักษาปลาสวยงามและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประมงเช่น น้ำมันปลา      [1] กิจกรรมการทำประมงจัดแบ่งได้ทั้งตามชนิดสัตว์น้ำและตามเขตเศรษฐกิจ เช่น การทำประมงปลาแซลมอนในอลาสก้า การทำประมงปลาคอดในเกาะลอโฟเทน ประเทศนอร์เวย์หรือการทำประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก และยังรวมถึงการเพาะปลูกในน้ำ (Aquaculture) ซึ่งหมายถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์บางชนิดในน้ำ เพื่อใช้เป็นอาหารคนหรือสัตว์ เช่นเดียวกับเกษตรกรรมที่ทำบนพื้นดิน [2] การทำฟาร์มในน้ำ เช่นฟาร์มปลา ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มหอย ฟาร์มหอยมุก การเพาะปลูกในน้ำในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้ การเพาะปลูกในน้ำจืด น้ำกร่อย ในทะเล การเพาะปลูกสาหร่าย [3]ต่อมาได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประมงเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหนึ่งเรียกว่าวิทยาศาสตร์การประมง มีพื้นฐานจากวิชาชีววิทยา นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ มีการจัดศึกษาด้านการประมงในแง่มุมต่างๆ ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และการประมงมีบทบาทสำคัญในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ จึงมีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น “ธุรกิจการประมง” “อุตสาหกรรมประมง” เกิดขึ้น

ประโยชน์:
ประโยชน์ของทรัพยากรประมง

อย่างไรก็ตาม การเลือกหนทางที่จะฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อมีการจัดการที่ดี มีการบริหารการประมงที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่และฤดูกาลต่างๆ และต้องควบคุมอัตราการลงแรงประมงให้เหมาะสม ควบคุมชนิดและวิธีการประมงให้เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ ซึ่งการควบคุมดูแลของกรมประมงในช่วงที่ผ่านมามีขีดจำกัด ทั้งทางด้านงบประมาณและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหานี้ ชาวประมงตลอดจนองค์กรต่างๆ ในชุมชนประมงต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำที่สำคัญในการจัดการ การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อไม่ให้เกิดการลงแรงทำการประมงเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ซึ่งจะส่งผลต่อการทำลายพันธ์สัตว์น้ำในน่านน้ำไทยให้เสื่อมโทรมลงไปมากกว่าเดิม แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้อุดมสมบูรณ์ได้ยั่งยืนต้องประกอบกับการจัดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมจากผู้ใช้ประโยชน์ทุกฝ่ายด้วย


ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ---

ศักยภาพการใช้งาน: ---

ชื่อสามัญ: ---

ชื่อวิทยาศาสตร์: ---

ชื่อวงศ์: ---

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ----

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1414050731

คำช่วยค้นหา: -
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อาชีพท้องถิ่น
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: http://tapvadsee.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)