Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

ผีเสื้อลายตลกธรรมดา

ชื่อที่เรียก: ผีเสื้อลายตลกธรรมดา

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : -

ลักษณะ:

50 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: ขณะเกาะมักกลางปีก

ถิ่นอาศัย: ป่าโปร่ง ป่าสน ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อยประโยชน์:

ฤดูกาลใช้ประโยชน์:

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์: Common Jester

ชื่อวงศ์: Nymphalidae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://adeq.or.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2-common-sai

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: ภูจองนายอย
ตำบล: นาจะหลวย
อำเภอ: นาจะหลวย
จังหวัด: อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)