การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 | BIOGANG.NET >
ความเป็นมาของกิจกรรม | รูปแบบของกิจกรรม | คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด | รางวัลการประกวด | กำหนดการ | ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด | หลักเกณฑ์ให้คะแนน | ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดของปีที่ผ่านมา

การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4
"เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ความเป็นมาของกิจกรรม

       สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำ Community Website และจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่องในการสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการจดบันทึกข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 สพภ. ได้ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang) ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพภ. จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก โดยขยายพื้นที่เป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ในปี 2557 นี้ สพภ. ได้จัดกิจกรรม การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เห็นถึงความสำคัญและเกิดความสนใจในการจัดทำแผนที่และทำการการสำรวจข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายชุมชน
 • เพื่อให้เกิดการสำรวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 • เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักและให้ความสนใจถึงความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจดบันทึกและจัดทำแผนที่ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และนำไปสู่การขยายพื้นที่ครอบคลุมต่อไปในอนาคต
 • เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเบื้องต้นของเครือข่ายชุมชน โดยใช้ Community Website (www.biogang.net) ให้เป็นช่องทางสำหรับการบันทึกข้อมูล
 • เพื่อสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบของกิจกรรม

       รูปแบบของการประกวด BIO Map เป็นการประกวดการสร้างแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทาง เพื่อออกสำรวจและจัดทำแผนที่ Bio Map โดยโรงเรียนที่สนใจจัดรวบรวม ทีมผู้เข้าร่วมประกวดทีมละ 3-5 คน พร้อมคุณครูที่ปรึกษา 1 คน เพื่อทำกิจกรรมดังนี้

 • สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว หรือพื้นที่สำรวจ อย่างชัดเจน
 • ทำการสำรวจข้อมูล หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ หรือหลายหัวข้อรวมกันก็ได้
  • ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (พืช และสัตว์)
  • ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ / ผู้รู้)
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
  • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
 • บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจลงใน www.BioGang.net
 • นำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนที่ Bio Map ใน Theme เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang เพื่อแสดงแผนที่ตั้ง ของข้อมูลที่สำรวจโดยใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน www.BioGang.net แล้ว (สามารถเลือกรายการข้อมูลบางรายการที่บันทึกมาจัดทำแผนที่) โดยรูปแบบของแผนที่ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกวด โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจในการนำเสนอแผนที่
 • จัดทำ Presentation ในรูปแบบ VDO หรือ บอร์ดนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่สำรวจ หรือขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม
 • ส่งผลงานมายัง BEDO เพื่อร่วมประกวดแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3- 5 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 • ผู้สมัครทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง จำนวน 1 คน (อาจารย์ 1 คนสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)
 • สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 5 รางวัล)
  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 5,000 บาท
หมายเหตุ :
1. ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลจะได้เข้าร่วมงานมอบรางวัล ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมได้เข้าร่วมกิจกรรม Bio Gang Exclusive Party ร่วมกับ Bio Ambassador
(มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง) ซึ่งจัดขึ้นในวันงานมอบรางวัล
2. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
(Bio Ambassador : มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง)
(Bio Ambassador : มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง)

กำหนดการการประกวด

1. รับสมัครทีมผู้เข้าร่วมการประกวด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0818439949
2. ส่งผลงาน (ข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง Presentation) เข้าประกวด หมดเขตรับผลงานวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 5 กันยายน 2557
4. ผู้ชนะการประกวดเข้าร่วมงานมอบรางวัล และ Bio Gang Exclusive Party ที่กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2557
(วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการในการตัดสิน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด

 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด Bio Map Contest ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ http://www.biogang.net/biomap/reg_frm.doc กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมายัง BEDO โดยใช้ช่องทางต่างๆดังนี้
  1.1. Fax ที่หมายเลข 0-2115-3767
  1.2. Scan แบบฟอร์มใบสมัครแล้วส่งมายัง webmaster@biogang.net
  1.3. ไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง :
  โครงการ Bio Gang (การประกวด Bio Map Contest)
  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 9
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องเป็นสมาชิกของ Bio Gang เท่านั้น โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://www.biogang.net/register.php (กรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วไม่ต้องสมัครใหม่)
 2. ร่วมกันกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สำรวจอย่างชัดเจน (โดยระบุพื้นที่มาในใบสมัคร)
 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ (สำรวจหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง หรือหลายหัวข้อรวมกันก็ได้)
  • ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (พืช และ/หรือ สัตว์)
  • ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ความรู้ท้องถิ่น หรือ ปราชญ์/ผู้รู้)
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
  • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
 4. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจลงใน www.biogang.net ให้ถูกต้องตามหัวข้อต่างๆ (รายการข้อมูลที่บันทึกใน www.biogang.net อาจมีจำนวนมากกว่ารายการข้อมูลที่แสดงในแผนที่ได้ เพื่อให้มีโอกาสได้รับคะแนนสูงสุด 40% อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ให้คะแนนการประกวด BIO MAP ข้อ 1)
 5. จัดทำแผนที่ (Bio Map) ใน Theme "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang โดยใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน www.biogang.net แล้ว (เลือกรายการข้อมูลบางรายการที่บันทึกในข้อ 4 มาจัดทำแผนที่) โดยในการจัดทำแผนที่นั้น ไม่จำกัดวิธีการ อาจทำการวาดด้วยมือ หรือ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยก็ได้ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ /Free Technique
 6. จัดทำ Presentation นำเสนอข้อมูลที่ได้ หรือ ขั้นตอนการสำรวจและจัดทำแผนที่ โดยสามารถจัดทำในรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้ง 2 อย่างดังนี้
  • รูปแบบ VDO

          จัดทำ VDO Clip นำเสนอผลงานแผนที่ รวมถึงภาพและข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต่างๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจของผู้เข้าประกวด โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
   หมายเหตุ: การจัดส่ง VDO Clip สามารถ Post ลงที่ www.youtube.com แล้วส่ง Link มาพร้อมกับแผนที่ หรือ จัดทำเป็น CD และส่งไปรษณีย์มาพร้อมกับแผนที่ ที่ส่งเข้าประกวด

  • รูปแบบบอร์ดนิทรรศการ

          จัดทำบอร์ดนิทรรศการในสถาบันการศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานแผนที่ รวมถึงภาพและข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ต่างๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจของผู้เข้าประกวด โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ แล้วถ่ายภาพบอร์ดนิทรรศการส่งเข้ามาพร้อมแผนที่ที่ส่งเข้าประกวด

 7. จัดส่งผลงานซึ่งประกอบด้วยแผนที่ และ Presentation ในรูปแบบ VDO Clip หรือภาพแสดงการจัดนิทรรศการ (พร้อมหนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยสามารถส่งผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  โครงการ Bio Gang
  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 9
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หลักเกณฑ์ให้คะแนนการประกวด BIO MAP มีการให้คะแนนใน 2 ด้าน ดังนี้

 1. คะแนนด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 40%
  (ต้องเป็นข้อมูลที่บันทึกภายในปี 2557 เท่านั้น)
  1.1. มีการกำหนดเส้นทางและระบุพื้นที่ทำการสำรวจที่ชัดเจน
  1.2. ข้อมูลที่สำรวจมีความครบถ้วน
  1.3. ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจลงใน www.biogang.net โดยคณะกรรมการจะพิจารณาข้อมูลตามเกณฑ์ย่อยๆ ดังนี้
  1.3.1. บันทึกข้อมูลครบตามจำนวน Field บังคับ(ช่องที่มีเครื่องหมาย *) ได้รายการละ 1 คะแนน
  1.3.2. บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Field บังคับ ได้รายการละ 2 คะแนน
  1.3.3. บันทึกข้อมูลโดยใส่รูปภาพ ที่มีภาพของสมาชิกคู่กับรูปภาพข้อมูล (ทรัพยากร หรือ ผู้รู้ หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) จะได้รายการละ 10 คะแนน
  1.4. การคำนวณคะแนน การประกวด Bio Map จากการบันทึกข้อมูลนั้น จะนำเอาคะแนนรวมที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมาจัดกลุ่มเพื่อทำการให้คะแนนดังนี้
  1.4.1. ผู้มีคะแนนจากการบันทึกข้อมูลสูงสุด
           อันดับที่ 1-5 จะได้คะแนน 40%
  1.4.2. ผู้มีคะแนนจากการบันทึกข้อมูลสูงสุด
           อันดับที่ 6-10 จะได้คะแนน 35%
  1.4.3. ผู้มีคะแนนจากการบันทึกข้อมูลสูงสุด
           อันดับที่ 11-15 จะได้คะแนน 30%
  1.4.4. ผู้มีคะแนนจากการบันทึกข้อมูลสูงสุด
           อันดับที่ 16-20 จะได้คะแนน 25%
  1.4.5. ผู้มีคะแนนจากการบันทึกข้อมูลสูงสุด
           อันดับที่ 21 ขึ้นไปจะได้คะแนน 20%
  หมายเหตุ :
  1. การบันทึกข้อมูลสามารถใช้ User Name ของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือ หลายคนในทีมเดียวกันก็ได้ กรรมการจะตรวจคะแนนจาก User Name ที่เขียนมาในใบสมัครทุกคนรวมกัน
  2. ในกรณีที่ ช่วยกันบันทึกข้อมูลหลายคน ข้อมูลของแต่ละคนในทีมเดียวกัน จะต้องไม่ซ้ำกัน (หากมีรายการข้อมูลซ้ำกันจะให้คะแนนรายการที่ซ้ำเพียง 1 รายการเท่านั้น)
 2. คะแนนด้านการจัดทำแผนที่ (Bio Map) และการนำเสนอข้อมูล 60%
  โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สพภ. จะพิจารณาเกณฑ์การตัดสินจากประเด็นต่างๆ ดังนี้
  2.1. ข้อมูลที่นำมาจัดทำลงในแผนที่ จะต้องบันทึกอยู่ใน www.biogang.net แล้วเท่านั้น
  2.2. แผนที่ (Bio Map)ที่จัดทำ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย บ่งบอกถึงข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงสามารถแสดงให้เห็น ถึงที่ตั้งของข้อมูลนั้นๆ ได้
  2.3. แผนที่ (Bio Map) ที่จัดทำ ตรงตามโจทย์งาน มีความสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์
  2.4. การนำเสนอข้อมูล (Presentation) สามารถบอกเล่าเรื่องราวของแผนที่ และ/หรือ การลงพื้นที่สำรวจ ได้เข้าใจ
  2.5. การนำเสนอข้อมูล (Presentation) มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
  2.6. มีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดว่าเป็นผลงานที่นักเรียนจัดทำขึ้นจริง

หลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ

 1. แผนที่ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจัดทำขึ้นเองเท่านั้น ไม่เป็นแผนที่ที่มีอยู่แล้วและไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 2. ผู้ส่งแผนที่เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น
 3. ในกรณีที่จัดส่งแผนที่เข้าประกวดมากกว่า 1 รายการ และได้รับรางวัล จะมีสิทธ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. การตัดสินและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 5. แผนที่ที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการ BEDO มีสิทธิ์นำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ได้

 

ตัวอย่างผลงานแผนที่ BioMap ที่ส่งเข้าประกวดฯ ในปีที่ผ่านมา

1. แผนที่ Bio Map_1 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
2. แผนที่ Bio Map_2 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
3. แผนที่ Bio Map_3 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
4. แผนที่ Bio Map_4 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
5. แผนที่ Bio Map_5 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
6. แผนที่ Bio Map_6 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
7. แผนที่ Bio Map_7 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
8. แผนที่ Bio Map_8 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
9. แผนที่ Bio Map_9 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
10. แผนที่ Bio Map_10 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
11. แผนที่ Bio Map_11 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
12. แผนที่ Bio Map_12 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
13. แผนที่ Bio Map_13 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
14. แผนที่ Bio Map_14 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง


ตัวอย่างผลงาน Presentation รูปแบบ VDO ที่ส่งเข้าประกวดฯ ในปีที่ผ่านมา

1. ตัวอย่าง VDO Presentation_1 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
2. ตัวอย่าง VDO Presentation_2 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
3. ตัวอย่าง VDO Presentation_3 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
4. ตัวอย่าง VDO Presentation_4 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
5. ตัวอย่าง VDO Presentation_5 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
6. ตัวอย่าง VDO Presentation_6 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
7. ตัวอย่าง VDO Presentation_7 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
8. ตัวอย่าง VDO Presentation_8 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
9. ตัวอย่าง VDO Presentation_9 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
10. ตัวอย่าง VDO Presentation_10 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
11. ตัวอย่าง VDO Presentation_11 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
12. ตัวอย่าง VDO Presentation_12 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง


ตัวอย่างผลงาน Presentation รูปแบบ บอร์นิทรรศการ ที่ส่งเข้าประกวดฯ ในปีที่ผ่านมา

1. ตัวอย่าง บอร์นิทรรศการ_1 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
2. ตัวอย่าง บอร์นิทรรศการ_2 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
3. ตัวอย่าง บอร์นิทรรศการ_3 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง
4. ตัวอย่าง บอร์นิทรรศการ_4 กดที่นี่เพื่อเรียกดูตัวอย่าง

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-843-9949 ***

^กลับขึ้นบนสุด