ขนมดอกจอกสมุนไพรสดใสฟรุ้งฟริ้ง

 เสนอ   คุณครู พิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล

จัดทำโดย  นางสาวสุภาวดี   เหล่าหงษา

โรงเรียนขามแก่นนคร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กิตติกรรมประกาศ

จากรายงานเรื่อง ขนมดอกจอกสมุนไพร ที่ผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คุณครูได้กำหนดหัวข้อขึ้นคณะผู้จัดทำโครงงานขนมดอกจอกสมุนไพร ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ช่วยกรุณา ฝึกและสอนการทำขนมดอกจอกสมุนไพร รวมไปถึงการสนับสนุน เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการทำโครงงานครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่ได้ให้การสนับสนุน และ อุดหนุนขนมดอกจอกสมุนไพรของเรา

 

บทคัดย่อ

การจัดโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพของเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่และรายได้เพื่อที่จะสามารถต่อยอดในอนาคตได้และยังมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนจากผู้มีความรู้และประสบการณ์และได้มีสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน หลังการได้ฝึกหัดทำขนมดอกจอกสมุนไพรและได้สำรวจรสชาติจาก เด็กนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการทดสอบพบว่า

การลงมือทำขนมดอกจอกสมุนไพรจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 พบว่าประสบผลสำเร็จตามคาด โดยการทำแต่ละครั้งผู้สอนคอยกำกับและดูแลอยู่เสมอนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการทำขนมดอกจอก(รสชาติ)ก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับโดยมีคะแนนหลังการฝึกทำสูงกว่าก่อนการฝึกทำ นักเรียนมีพฤติกรรมการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและกระตือรือร้นต่อการทำขนม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนหลังการฝึกทำขนมดอกจอกสมุนไพรอยู่ในระดับ ดีมาก

 

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาของขนม

  ขนม ไทย เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เเสดงให้เห็นถึงความประณีต สวยงาม อ่อนช้อย ที่สื่อออกมาทางทางด้านงานฝีมือการทำขนม ขนมไทยมีหลากหลายชนิด เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ทองม้วน ฝอยทอง บ้าบิ่น เป็นต้น ซึ่งขนมไทยเหล่านี้เป็นที่นิยมมากในสมัยโบราณและบางชนิดยังเป็นที่นิยมใน ปัจจุบัน เเต่บางชนิดกับหารับประทานยาก เช่น ขนมดอกจอก ซึ่งส่วนมากจะเป็นสินค้าโอท๊อปตามหมู่บ้านต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ เช่น จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการผลิตขนมดอกจอกเยอะมากถือเป็นสินค้าโอท็อปอีกอย่างของจังหวัดก็ว่า ได้ เเละยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเเม่บ้านหลังจากว่างจากงานครัวเรือนได้อีก ด้วย ส่วนแถวกรุงเทพมหานครก็ยังพอหาทานได้บ้าง และที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่มีชาวบ้านบางส่วนยังให้ความสนใจในขนมดอกจอกเเละทำการผลิดขายเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้เรายังจะได้ดูวิธีเเละขั้นตอนการผลิตขนมดอกจอกได้ด้วย

 

ขนมดอกจอก เป็นขนมโบราณ เป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยก่อน แต่ในปัจจุบันเริ่มจะหาทานยาก เด็ก ๆ สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไรนัก เนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมจากเด็กรุ่นใหม่ ขนมดอกจอกเป็นขนมที่มีรูปทรงคล้ายดอกจอกที่มีเเหล่งกำเนิดอยุ่ในน้ำ รูปทรงสวยงามน่ารับประทาน เเต่เนื่องจากเป็นขนมที่ต้องใช้น้ำมันพืชปริมาณมากในการทอดจึงไม่ค่อยเป็น ที่นิยมกับคนสมัยนี้ที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ เพราะอาจทำให้มีคอลเรตเตอรอลสูงเเละทำให้อ้วนได้

  ขนมดอก จอก ในสมัยก่อนเป็นที่นิยมมากจะเป็นหนึ่งในขนมที่จจัดขึ้นในงานเเละพิธีการสำคัญ ต่างๆเช่นงานบวช งานเเต่งงาน งานขึ่นบ้านใหม่ เป็นต้น ไม่เเพ้ขนมไทยอย่างทองหยิบ ทองหยอด หรือฝอยทองที่เป็นที่นิยมทั่งในอดีตและปัจจุบัน

                วัตถุประสงค์

                                1. เพื่อศึกษาการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแก่นักเรียนภายในกลุ่ม

                                2. สามารถที่จะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่างๆในอนาคตได้

 

                ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                                1. มีแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวนักเรียนเองในการคิดสูตรขึ้นมา

                                2. มีการบริการสังคมที่เกิดจากการผลิตขนมของนักเรียน

 

ขอบเขตการวิจัย

                1.การวิจัยมุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษา และการถ่ายทอดความรู้นั้นสู่

ชุมชนผ่านโครงกำรบริการสังคม เพื่อให้ได้ตัวแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตร

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

 

ในบทการทบทวนวรรณกรรมนี้มีทั้งหมด1 ส่วน คือส่วนที่เเป็นแนวคิดที่ได้จากผู้ปกครอง

 

แนวคิดที่ได้จากผู้ปกครอง

                สูตรขนมดอกจอกสมุนไพร

                                1. แป้งข้าวเจ้า 1 ถ้วยตวง 

                                2. แป้งสาลีอเนกประสงค์     1/2  ถ้วย         

                                 3. แป้งมัน    1/2     ถ้วยตวง

                                4. เกลือป่น      1 ช้อนชา        

                                5. น้ำตาลทราย    1/2    ถ้วยตวง                 

                                6. น้ำ       1/2     ถ้วยตวง

                                7. น้ำปูนใส   1/4   ถ้วยตวง   

                                8. ไข่แดง           1 ฟอง                              

                                9. น้ำมัน      1 ช้อนโต๊ะ    

                                10. งาคั่ว     2 ช้อนโต๊ะ, ใบเตยหั่นฝอย   2 ช้อนโต๊ะ                                

                                11.   กระดาษซับน้ำมัน  

 

                อุปกรณ์ :                                         

                                 1.กระทะ

                                2.กะชอน

                                3.พิมพ์ขนมดอกจอกเบอร์3

                                4.ถาด

                                5.ตะเกียบไม้

                                6.กระดาษไข

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนเละวิธีการทำ ขนมดอกจอก

                ขนมดอกจอกมีขั้นตอนเเละวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากเเละซับซ้อน ถือเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งทำทานเองได้ที่บ้านเเค่มีวัสดุ เช่น เเม่พิมพ์ลายดอกจอกที่หาซื้อได้จากร้านขายของในตลาดสดทั่วไปราคาไม่เเพง หรือเเม้เเต่วัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายเช่นกัน ส่วนประกอบในการทำขนมดอกจอก ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้า, เเป้งมัน; แป้งมัน,ไข่เเดง , น้ำสะอาด, กะทิ, น้ำตาลทราย, เกลือป่น, งาดำ ซึ่งส่วนผสมสามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด

                                ขั้นตอนการทำขนมดอกจอก

                                                ผสมเเป้งสาลีที่ร่อนเเล้ว เเป้งมัน เเละเเป้งข้าวเจ้า พร้อมกับเทน้ำสะอาดในปริมาณที่พอเหมาะ ใส่เกลือ น้ำตาลทรายเเละไข่เเดง นวดให้ส่วนประกอบเข้ากันเเละเเป้งเกิดความนิ่ม เเล้วจึงใส่น้ำปูนใสกับน้ำมันพืชตามลงไปนวดให้เข้ากันอีกครั่งแล้วจึงใส่งาดำลงไป เเล้วพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง

                                                เตรียมกระทะ เทน้ำมันพืชลงไปในปริมาณมากรอจนน้ำมันพืชร้อนได้อุณหภูมิที่พอเหมาะ (ร้อนจัด) เเล้วนำพิมพ์ที่เตรี้ยมไว้มาจุ่มในน้ำมันพืชที่ร้อนจัด (ต้องมาการเตรียมผ้าที่สะอาดขนาดพอเหมาะพับซ้อนกันไว้เช็ดก้นพิมพ์)

                                                นำเเม่พิมพ์ที่ร้อนจัดมาจุ่มลงในเเป้งที่เรานวดไว้ปริมาณ 3/4 ของแม่พิมพ์ แล้วนำไปจุ่มลงในกระทะที่มีน้ำมันเดือดรออยู่ กดแม่พิมพ์ให้อยู่ในน้ำมันสักครู่ จึงดึงพิมพ์ออกจากแป้ง ทอดให้เเป้งเหลืองสวยงาม (ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความประณีตเเละใจเย็นเป็นอย่างมากเพื่อความสวยงามของรูป ทรงขนมดอกจอก)

                                                ขนมดอกจอก เป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีประวัติอยุ่คู่กับคนไทยมายาวนาน เเละเป็นขนมที่มีขั้นตอนการทำไม่อยากทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเเละซับซ้อน วัตถุดิบในการทำขนมดอกจอกก็หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและราคาไม่เเพง ขนมดอกจอกเป็นขนมอีกหนึ่งชนิดที่เหมาะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ

                                                สุดท้ายผู้เขียนก็หวังว่าคนรุ่นใหม่คงจะไม่ลืมไปว่าเรายังมีขนมไทยอีกหลากหลายชนิดที่มีทั่งความอร่อย สวยงาม ความประณีตในการทำ เเละราคาไม่เเพงหารับประทานได้ง่าย ไม่แพ้ขนมหรู ราคาเเพงในห้างสรรพสินค้าเลย เเละที่สำคัญเราเป็นคนไทย คนรุ่นใหม่เราก็ควรอนุรักษ์ของๆไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ขนม หรือการใช้ชีวิตเเบบ พอเพียง เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เอาเอาเป็นเเบบอย่างต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4

ผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                ในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาของการบูรณาการการเรียนรู้กับกำรบริการสังคม จากกรณีศึกษาการทอดขนมดอกจอกซึ่งผลงานนี่ของนักเรียนได้นำไปเผยแพร่ในโครงงานนี้แก่นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร ในงาน Open House ซึ่งได้รับการตอบรับ จากนักเรียนโรงเรียนนี้เป็นอย่างดี

 

กระบวนการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาขนมดอกจอก

 

Share

โป๊ยเซียน, 5.0 out of 10 based on 1 rating
หมวดหมู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 ความเห็น
กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนแสดงความคิดเห็น