Blog
Biogang Database

Blog : suporn

โครงการชื่อโครงการ                เกลือกกมรดกบ้านดุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นักเรียนแกนนำ V – Spirit ยุวอาสา       

ครูที่ปรึกษา          1. นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญ      2. นางศุภร ไชยขันธ์

                            

ระยะเวลาดำเนินการ      1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560

 

 

1. หลักการและเหตุผล

            วิถีชีวิตชุมชนของอำเภอบ้านดุงในอดีต มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงาม ที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล สมควรได้รับการถ่ายทอดสืบสานกลายเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  แต่ความรู้คุณค่าและความดีงามเหล่านี้  มักจำกัดอยู่ในวงแคบกับผู้สูงอายุ หรือชุมชนบางกลุ่ม หากพวกเราซึ่งเป็นเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือรับรู้ถึงคุณค่าเหล่านั้น หรือไม่สนใจในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น อาจทำให้คุณค่าและความดีงามเหล่านั้นค่อยๆ เลือนหายไปพร้อมกับทรัพยากรมนุษย์ผู้สั่งสมประสบการณ์และความรู้   รุ่นเก่าๆ                   ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านดุงมีมากมาย เช่น การผลิตเกลือ ซึ่งบ้านดุงและภาคอีสานของเราเป็นพื้นที่ที่มีโดมเกลืออยู่ใต้พื้นดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นขุมสมบัติอันก่อให้เกิดความรู้ ภูมิปัญญา และรายได้ โดยมีพื้นที่ในการผลิตประมาณ 4,000 ไร่  จำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ ตำบลโพนสูง และตำบลบ้านชัย เริ่มต้นจากการผลิตเกลืออย่างง่าย ๆ สำหรับบริโภคกันเองภายในครัวเรือน จนกระทั่งมีกระบวนการผลิตที่เพิ่มปริมาณจนสามารถจำหน่ายทั้งในท้องถิ่นและส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในต่างจังหวัด และปัจจุบันยังมีการนำเกลือไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มมูลค่ามากมาย เช่น เกลือสปา ไข่เค็มพอกโคลนนาเกลือ เกลือขัดผิว เป็นต้น นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พวกเราคุ้นชินมากคือการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่ชาวอำเภอบ้านดุงได้สืบสานวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมถ่ายทอดสู่ลูกหลานมาช้านาน โดยใช้ต้นกก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่น เพราะมีสมบัติขยายพันธุ์ง่าย โตเร็ว เหมาะสำหรับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และปลูกทดแทนได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนำมาทอเป็นเสื่อปูนั่งนอนแล้ว ยังสามารถประยุกต์เป็นของใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ม่านกก กระเป๋า ตะกร้า ชะลอม กล่องกระดาษชำระ เป็นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเพียงบางส่วนที่เรานักเรียนแกนนำตระหนักในคุณค่าที่สมควรได้รับการถ่ายทอด ให้เป็นมรดกของลูกหลานชาวอำเภอบ้านดุง จึงร่วมกันดำเนินการตามโครงการ “เกลือกกมรดกบ้านดุง”

 

2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือ และการนำเกลือมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ                                                                                

          2. เพื่อศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก และการนำกกมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ                                                

 

3. เป้าหมาย

          3.1 ด้านผลผลิต (Out – put)                                                                                   

3.1.1 นักเรียนแกนนำจำนวน 30 คน ได้ศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือ การทอเสื่อกก และการนำเกลือ และกก มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

                    3.1.2 ได้ผลิตภัณฑ์จากเกลือ และกก อย่างน้อยประเภท 3 ชนิด           3.2 ด้านผลลัพธ์ (Out – come)

                    3.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือ และการทอกก ได้รับการถ่ายทอดให้เยาวชนสามารถปฏิบัติเองได้                                                                                     3.2.2 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเกลือและกก ได้

 

4. ตารางดำเนินงาน

         

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ประชุมวางแผน

6 มิ.ย.2559

 

2

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและครูที่ปรึกษาโครงการ

6 มิ.ย. 2559

 

3

 

 

 

 

ดำเนินงานตามขั้นตอน

  1. สำรวจแหล่งข้อมูล หาข้อมูล

  2. ติดต่อประสานงานปราชญ์ชุมชน

  3. ศึกษาและฝึกปฏิบัติจากปราชญ์ชุมชน

  4. พัฒนาผลงาน

  5. เผยแพร่ผลงาน

 

 

7 – 13 มิ.ย. 2559

 

4

วางแผนการจัดกิจกรรม

14 – 16 มิ.ย. 2559

 

5

จัดกิจกรรม ตามโครงการ “เกลือกกมรดกบ้านดุง”

17 มิ.ย. 2559

 

6

สรุปผล รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

20 มิ.ย. 2559

 

 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

          1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

6. สถานที่ดำเนินงาน

          - โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

          - บ้านดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

          - บ้านโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

7. งบประมาณ

          จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

8.  การประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ผลผลิต

1. นักเรียนแกนนำจำนวน 30 คน ได้ศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือ การทอเสื่อกก และการนำเกลือ และกก มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

2. ได้ผลิตภัณฑ์จากเกลือ และกก อย่างน้อยประเภท 3 ชนิด

 

1. สำรวจ

 

 

 

2. สำรวจ

 

 

1. แบบลงทะเบียน

 

 

 

2. แบบบันทึกรายการผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือ และการทอกก ได้รับการถ่ายทอดให้เยาวชนสามารถปฏิบัติเองได้

2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเกลือและกก ได้

 

1. สังเกตการปฏิบัติงาน

 

2. ตรวจสอบผลงาน

 

1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน

2. แบบประเมินผลงาน


8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและพัฒนาต่อยอดต่อไป

2. เพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น                                                      

3. สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน                                                                                     4. สร้างชื่อเสียงให้ชาวอำเภอบ้านดุง        

 

                  

 

 

 

 

                             ลงชื่อ                                          ผู้เขียนโครงการ

                                                     (นายธนพนธ์ อินทนาม)

          ตัวแทนนักเรียนแกนนำ V – Spirit ยุวอาสา

 

 

 

ลงชื่อ                                          ที่ปรึกษาโครงการ

                                        (นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญ)

                                                            ครู

                            

 

 

ลงชื่อ                                          ที่ปรึกษาโครงการ

                                            (นางศุภร ไชยขันธ์)

                                                       ครู

 

 

 

 

ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ

                                            (นายชัยนาท พรมมาลุน)

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

 


ประเภท: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Posted: 15 มิ.ย. 59  17:43 น. by suporn
แหล่งที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
จำนวนคนถูกใจ
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)