Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสุรินทร์

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: อุทยานแห่งชาติน้ำตกสุรินทร์

รายละเอียด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เคียงคู่กับทุ่งบัวตอง รวมทั้งลำน้ำปาย ซึ่งมีหาดทรายสวยงาม อุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่ประมาณ 247,875 ไร่ หรือ 396.60 ตารางกิโลเมตร

กรมป่าไม้ได้รับหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ มส 09/71 ลงวันที่ 3 มกราคม 2523 แจ้งว่า จังหวัดได้รับหนังสืออำเภอขุนยวมที่ มส 0953/3338 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2522 ขอให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์บริเวณน้ำตกแม่สุรินทร์ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามที่นายสกุล อนันตกุลกำเนิด เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 เสนอโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ประกอบกับ ดร. เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บินตรวจป่าพบว่าบริเวณป่าของอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเด่นตามธรรมชาติ และมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง จึงให้กองอุทยานแห่งชาติดำเนินการสำรวจ

กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กส 0708/1140 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2523 เสนอกรมป่าไม้ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงทำการสำรวจ ซึ่งสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงได้มีคำสั่ง ที่ 180/2523 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ให้ นายอุดม ธัมทะมาลา เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ทำการสำรวจ พบว่า ป่าน้ำตกแม่สุรินทร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำหลายสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอยปุยมีลักษณะเป็นยอดเขาสูง มีรูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนเป็นที่ราบ อากาศหนาวจัด ทั้งมีน้ำตกสวยงาม 2 แห่ง คือ น้ำตกแม่สุรินทร์ และน้ำตกผาบ่อง เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสำรวจหนังสือสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง ที่ กส 0709(มร)/2360 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2523

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2523 เห็นชอบให้กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่น้ำปายฝั่งซ้ายและป่าแม่สุรินทร์ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตำบลขุนยวม ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 180 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศ

 

 

 

 

 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่ สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่

แหล่งที่มาของข้อมูล: www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:
การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1095 สายแม่ฮ่องสอน - อำเภอปาย (ไปทางอำเภอปาย) ถึงบริเวณบ้านปางหมู (ก่อนถึงแม่น้ำปาย) จะพบสามแยก ให้เลี้ยวขวา ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 9 กิโลเมตร บ้านพักนักท่องเที่ยวตั้งอยู่โซนนี้

สำหรับการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติ คือ น้ำตกแม่สุรินทร์ ทุ่งบัวตอง และดอยแม่อุคอ จากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายแม่ฮ่องสอน - อำเภอขุนยวม (ไปทางอำเภอขุนยวม) เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จะถึงอำเภอขุนยวม จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1263 อีกประมาณ 40 กิโลเมตร เข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) ซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกแม่สุรินทร์ แต่ก่อนเข้าน้ำตกจะผ่านทุ่งบัวตอง และดอยแม่อุคอก่อน โซนนี้ไม่มีบ้านพักนักท่องเท่องเที่ยวเปิดให้บริการ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สำรองที่พักของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ แต่จัดตารางการเดินทางท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สุรินทร์ ทุ่งบัวตอง และดอยแม่อุคอก่อนเดินทางเข้าพักบ้านพักอุทยานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ริมลำน้ำปาย ควรเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย เนื่องจากเส้นทางการเดินทางไปบ้านพักเป็นทางขึ้นเขา ลงเขา มีความลาดชัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 - 3 ชั่วโมง

เรือ
ล่องแก่งจากแม่น้ำของลงมาจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ตำบล: ปางหมู
อำเภอ: เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์: 58000
เบอร์ติดต่อ: 0 5306 1073
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)