Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

พะลวย กรีนไอส์แลนด์ เกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: พะลวย กรีนไอส์แลนด์ เกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ

รายละเอียด เกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ  ที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นเกาะที่มีการบริหารจัดการแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ไฟฟ้าที่ใช้บนเกาะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม มีการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลในครัวเรือน อาทิ ถ่านไม้ที่ผลิตจากเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง ก๊าซชีวมวลที่ผลิตจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร และก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์ มีการส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์และเรือประมงพื้น บ้าน ส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานในครัวเรือน สนับสนุนการใช้มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าบนเกาะ มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารทะเลตากแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาพลังงาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะ ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีชีววิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสร้าง ระบบประปา ระบบชลประทาน ระบบส่องสว่างสาธารณะ ระบบการคมนาคม ฯลฯ     ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน คาดว่า การพัฒนาเกาะพะลวยเป็นเกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ จะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) จากการลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 250 ตัน/ปี ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะส่งเสริมให้เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แก่ผู้สนใจทั่วไปในอนาคต  “พะลวย กรีนไอส์แลนด์” เกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ ที่ใช้พลังงานทดแทนบนเกาะเต็มพื้นที่ 100 % ชุมชนบนเกาะดำเนินชีวิตแบบ Living green แห่งแรกของเมืองไทย หวัง อีก 3-5 ปีข้างหน้า เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาดในชุมชนแห่งแรกของโลก

ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/เกาะพะลวยข้อมูลการติดต่อ http://www.energy.go.th/index.php?q=node/615

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: จากปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ได้กระตุ้นให้ชาวโลกหันมาใส่ใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น โดยล่าสุดการประชุมของสมัชชารัฐภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 16 และคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯสมัยที่ 13 ได้มีข้อสรุปร่วมกันที่จะให้ประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้สูงขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำภายใต้บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ด้วยพันธกิจดังกล่าว กระทรวงพลังงาน นอกจากจะกำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี(2551-2565)ขึ้นมาดำเนินการแล้ว ยังหยิบยกโครงการสร้างต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดหรือกรีนไอส์แลนด์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ ด้วยการนำรูปแบบความสำเร็จในโครงการ the Renewable Energy Island เกาะ Samso ประเทศเดนมาร์ก ที่ใช้พลังงานทดแทน 100% แล้วในปี 2551 มาเป็นแบบอย่าง 
 "ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกาะ Samso  ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นเกาะพลังงานสะอาด คือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการวางแผน และสามารถระดมทุนจากภาคประชาชนในการลงทุนผลิตพลังงานที่ใช้เองได้ในชุมชน"

ที่มา:http://www.energy.go.th/index.php?q=node/615


แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: เกาะพะลวย
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: การเดินทางสู่เกาะพะลวยสามารถไปได้โดยทางเรือโดยสารประจำทาง ซึ่งมีเฉพาะวันคู่ โดยออกจากฝั่งท่าเรือดอนสัก เวลา 14.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง และออกจากท่าเรือเกาะพะลวย เวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสารเรือคนละ 100 บาท หรือเดินทางโดยเรือของชาวประมงที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่อำเภอดอนสักก็ได้ ร้านอาหารบนเกาะพะลวยขณะนี้มีแห่งเดียว คือ พะลวยซีฟู้ด สถานที่พักแรม จะเป็นแบบ Home Stay หรือกางเต็นท์นอน เพื่อจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชาวบ้านและธรรมชาติอย่างแท้จริง


ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/เกาะพะลวย


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่ที่ 6 เกาะพะลวย
ตำบล: อ่างทอง
อำเภอ: เกาะสมุย
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)
photo profile
kitima 13 ก.ค. 54  1:54 น.
สนใจข้อมูลของเกาะนี้มาก จะไปถ่ายสารคดี มีใครอยากไปบ้าง