Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โรงเรียนสาคลี

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โรงเรียนสาคลี

รายละเอียด   โรงเรียนสาคลีวิทยา  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1  ตำบลสามตุ่ม  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เริ่มก่อตั้งโดยมีกำนันแสวง  จันเทโวกับคหบดีและราษฎรในชุมชนช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน   และนายช้อน  จิตตระนพ บริจาคที่ดินให้  4  ไร่เศษ  และต่อมานายประมาล รังสิคุต นายอำเภอเสนาได้เข้ามาให้การสนับสนุนเมื่ออาคารเรียนเริ่มสร้างเสร็จ  จึงยกให้กระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ ม.1-ม.3  ในปีพศ. 2501  มีชื่อว่าโรงเรียนสาคลี(ประมวลราษฎร์บำรุง) มีนักเรียนจำนวน  24  คน  มีครู  1  คน  คือ นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์  และศึกษาธิการอำเภอเสนาได้แต่งตั้งครูใหญ่โรงเรียนวัดมารวิชัยมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนสาคลี(ชั่วคราว) ต่อมาในปี 2504  เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายระดับ ป.5-ป.7 เพราะกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับแผนการศึกษาใหม่  จากเดิมเริ่มสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ให้ปรับเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7  โดยมีนายสุรินทร์  กิตนิจชีว์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
     ต่อมาในปี  2518  ชุมชนต้องการให้บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาสูงขึ้น  จึงร่วมมือกันซื้อที่ดินจำนวน  30  ไร่  ตามเงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการ  ยกให้แก่ทางราชการสร้างดรงเรียนมีธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3  และชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนสาคลีวิทยาตั้งแต่นั้นมา  และในปี  2540  ได้เริ่มเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีนายถนอม  ผดุงสงฆ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6  โรงเรียนสาคลีวิทยามีความเป็นมาและการดำเนินงานเฉพาะตัวกล่าวคือ  ชุมชนได้เลือกผู้แทนเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนกับคณะครูตลอดมาและยังร่วมคิดร่วมดำเนินงานเสนอแนะหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ  โรงเรียนสาคลีวิทยาจึงมีสภาพเป็นโรงเรียนชุมชน  ในปี  2551  สร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก.  จำนวนครึ่งหลัง  8  ห้องเรียน  งบประมาณ  240,000  บาท
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546  ทำให้สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กรมสามัญศึกษา  กรมวิชาการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัด  175  เขต  โรงเรียนสาคลีวิทยาขึ้นตรงต่อเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนสาคลี
นักร้องประจำโรงเรียน
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่ ๑
ตำบล: สามตุ่ม
อำเภอ: เสนา
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์: ๑๓๑๑๐
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)