Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

บ้านหนองเขื่อนช้าง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: บ้านหนองเขื่อนช้าง

รายละเอียด สำหรับประวัติหมู่บ้านนั้นบ้านหนองเขื่อนช้าง เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อประมาณปี พ.ศ.2230 โดยประชาชนที่อพยพมาจากบ้านเมืองหงส์เมืองทองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเดิมดินแดนนี้เป็นป่าดงดิบมีสัตว์นานาชนิด ตรงใจกลางมีหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ มีโขลงช้างจำนวนมากมาอาบน้ำอยู่เป็นประจำจนกลายเป็น “เถื่อนช้าง”และได้เพี้ยนมาเป็นเขื่อนช้าง จึงเรียกว่า บ้านหนองเขื่อนช้าง
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างนั้นทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอบ้านหนองเขื่อนช้างโดยได้เริ่มทำกันมานานแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความถนัดด้านการทอผ้ามานานแล้ว โดยก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2531 ต่อมาได้พัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ครั้นมีการแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่ จึงได้ขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 3 กลุ่ม โดยสมาชิกของกลุ่มจะร่วมกันผลิตสินค้า หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่กลุ่มกำหนด สินค้าที่ผลิตได้จะรวบรวมไว้ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยกลุ่มจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการตลาด


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านหนองเขื่อนช้าง
ตำบล: ตลาด
อำเภอ: เมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)