Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โรงสีข้าวพระรานทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โรงสีข้าวพระรานทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะในอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ชาวบ้านยังมีฐานะยากจน พระองค์ได้พระราชทานโครงการภูฟ้าพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และยังมีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและโภชนาการให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ เนื่องจากมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทุกโครงการล้วนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และส่งเสริมให้ชาวบ้านและนักเรียนได้นำวิธีการสหกรณ์ไปใช้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางความช่วยเหลือให้กับราษฎรในพื้นที่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2549 เกิดพายุพัดกระหน่ำทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และขาดแคลนข้าวเพื่อการบริโภค ชาวบ้านประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการกองทุนข้าวพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน ข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กองทุนในเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวและเป็นกองทุนข้าวสำรองสำหรับเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต

การดำเนินงานของกองทุนข้าวมีพัฒนาการก้าวหน้าตามลำดับ ด้วยความสามัคคี ซื่อสัตย์และความตั้งใจในการพัฒนาตนเองของสมาชิกและคนในชุมชน ทำให้การดำเนินงานประสพผลสำเร็จอย่างดียิ่ง และมีราษฎรให้ความสนใจขอเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกองทุนข้าวฯ ให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น จึงทรงพระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน เครื่อง CP-R 1000 สำหรับจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน บริหารงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน และใช้วิธีการสหกรณ์มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโรงสีได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกมาแปรรูป สีเป็นข้าวสารจำหน่ายและบริการสีข้าวให้สมาชิกและชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงด้วย

ทุกครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดน่าน จะทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทานที่อำเภอท่าวังผาเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งโอกาสนี้ได้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าวังผา และติดตามผลการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทานด้วยความสนพระทัย

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการองค์กร และนำระบบสหกรณ์เข้าพัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว เริ่มพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ให้สมาชิก คณะกรรมการและฝ่ายเจ้าหน้าที่โรงสีมีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินงาน ควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ผลิตข้าวเพื่อป้อนโรงสี ซึ่งในปีนี้สมาชิกกลุ่มโรงสีข้าวมีการพัฒนารวมกลุ่มผู้ผลิต แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยจำนวน 50 ราย พื้นที่ 231 ไร่ ผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อจำหน่ายข้าวเปลือกให้โรงสีข้าวพระราชทานฯ โดยกรมการข้าวได้ให้การรับรองแปลง (GAP) ยังมีกลุ่มผู้ผลิตข้าวเจ้าปลอดภัยบ้านคั๊วะจำนวน 10 ราย พื้นที่ 30 ไร่ ส่งเสริมให้สมาชิกได้ทดลองปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิพันธุ์ 108 เพื่อจำหน่ายให้โรงสีข้าวพระราชทาน และกลุ่มผู้ผลิตข้าวฤดูนาปรังจำนวน 6 ราย พื้นที่ 16 ไร่ ทดลองปลูกข้าวหอมนิล ข้าวพันธุ์ กข.49 ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 หลังฤดูการทำนาปี โดยมีเป้าหมายที่จะทดลองปลูกข้าวนาปรัง เพื่อเพิ่มรายได้และต้องการขายข้าวเปลือกให้โรงสีข้าวพระราชทาน

สำหรับการพัฒนาระดับกลางน้ำ โดยการปรับปรุงโรงสีข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงสีข้าวขนาดเล็กให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงสี โดยฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารโรงสีโดยใช้รูปแบบสหกรณ์ นำคณะกรรมการ ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่โรงสีข้าวพระราชทานไปศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการโรงสีข้าว เพื่อให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้กับโรงสีข้าวพระราชทาน พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ เข้ามาถ่ายทอดความรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง เพื่อควบคุมเรื่องการลดการสูญเสียระหว่างการสีข้าว ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง ส่งผลให้โรงสีข้าวไม่มีกำไรหรือขาดทุน จึงต้องปรับปรุงกระบวนการสีข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายต่อไปจากนี้คือการปรับปรุงการบริหารงาน และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงสีข้าวให้ได้ตามระบบ GMP

ขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาส่วนปลายน้ำ เน้นเรื่องการบริหารจัดการตลาดและการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งได้จัดซื้อเครื่องบรรจุข้าวสุญญากาศ (Vacuum) พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง และจัดทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน สร้างความทันสมัยแก่ตัวผลิตภัณฑ์และเป็นการถนอมอายุของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารของโรงสีข้าวพระราชทานให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้สนองแนวพระราชดำริเรื่องการเตรียมคนที่จะเข้ามาดูแลและบริหารโรงสีในอนาคต ด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นกระบวนการอาชีพชาวนา เริ่มทำนา และธุรกิจโรงสีข้าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้ประสานกับโรงเรียนบ้านปงนำนักเรียนเข้ามาเรียนรู้กระบวนการในโรงสีข้าว และจัดทำโครงงานสอนการทำนาให้แก่นักเรียนช่วงชั้นประถมปีที่ 1-6 โดยให้เด็กนักเรียนทดลองปลูกข้าวในฤดูนาปี 2556/57 พันธุ์ กข.6 โดยนักเรียนได้เรียนรู้ระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการทำนาในพื้นที่และวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีครูเกษตรและนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นโรงสีข้าวที่บริหารงานเองโดยชาวบ้านในชุมชน และเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการโรงสีข้าวทุกขั้นตอนและกระบวนการ มุ่งหวังให้ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ในการช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนแห่งนี้ ภายใต้การรวมตัวพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล แบ่งปัน และคุณค่าของการดำรงชีวิตในแบบความพอเพียง สมดั่งแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทาน ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรในอำเภอท่าวังผา ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.dailynews.co.th/article/224080

คำช่วยค้นหา: โรงสีข้าวพระราชทาน อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
โรงสีข้าวพระราชทาน
อธิบายการเดินทาง: ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ร้านกาแฟภูพยัคฆ์ สาขาโรงสีข้าวพระราชทาน

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านห้วยเดื่อ
ตำบล: ศรีภูมิ
อำเภอ: ท่าวังผา
จังหวัด: น่าน
รหัสไปรษณีย์: 55140
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)