Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

สวนสาธารณะชุมชนหนองปึ๋ง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: สวนสาธารณะชุมชนหนองปึ๋ง

รายละเอียด หนองปึ๋งในอดีต ปึ๋ง ตามความหมายของคนล้านนา หมายถึงเศษซากวัชพืช จ้าพวกหญ้าและไม้น้้าขนาดเล็ก ที่สะสมกันเป็นชั้นหนา ลอยอยู่หน้าผิวน้้า “หนองปึ๋ง” จึงมีที่มาจากหนองน้้าที่มีปึ๋งจ้านวนมากและหนาสะสมกันเป็นชั้น ๆ เล่ากันว่าปึ๋งในแหล่งน้้าแห่งนี้ เกิดจากต้นแขม ต้นไคร้น้้า ผักตบ หญ้าขน หญ้าไซ และจอกแหน ทับถมกันจนสามารถเดินลงไปเหยียบได้โดยไม่จมลงในน้้า ดังนั้นสภาพโดยทั่วไปของหนองปึ๋งในอดีต จึงค่อนข้างตื้นเขิน แต่มีทรัพยากรสัตว์น้้าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนน้้าจากล้าน้้ากรณ์ไหลเข้าท่วมเจิ่งนองทั่วพื้นที่ ท้าให้เป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้้า ราษฎรใช้พื้นที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ โดยหาปลา เก็บพืชผัก และเลี้ยงสัตว์จ้าพวกวัว ควาย ในพื้นที่รอบบริเวณหนองน้้า
หนองปึ๋งในปัจจุบัน เมื่อชุมชนและแหล่งน้้าได้รับการพัฒนา ต้นไม้บริเวณหนองปึ๋งหลายชนิดหายไปจากพื้นที่แหล่งน้้า แหล่งน้้าได้รับการขุดลอกปรับปรุง จนมีรูปร่างคล้ายตัว L มีสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าขนาดเล็ก ประเภทลุ่มน้้า(Basin)มีน้้าตลอดเวลา เมื่อใช้เส้นถนนรอบหนองปึ๋งด้านในเป็นเกณฑ์ พบว่า มีพื้นที่ประมาณ 89.35 ไร่ เป็นเนื้อน้้าประมาณ 66.77 ไร่ สภาพฝั่งน้้าค่อนข้างลาดชัน และปกคลุมไปด้วยพืชน้้าขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณฝั่งน้้า มีถนนลาดยางรอบแหล่งน้้า แสดงขอบเขตของพื้นที่ของแหล่งน้้า ลักษณะทางกายภาพของหนองปึ๋งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะท้องแบน ความลึกโดยเฉลี่ย 1.6 เมตร ระดับน้้ามีความ ลึกตื้นกระจายแตกต่างกันไป ริมฝั่งน้้ามีความลึกตั้งแต่ 0.2 – 0.5 เมตร ระยะห่างจากฝั่งออกไปประมาณ 3 เมตร มีความลึกตั้งแต่ 0.5-2.05 เมตร ระยะกลางน้้า มีความลึกตั้งแต่ 0.9 – 2.35 เมตร จุดที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของแหล่งน้้าที่ละติจูด 19°53'5.86" เหนือ ลองติจูด 99°48'12.99"ตะวันออก พื้นท้องน้้าไม่สม่้าเสมอ ลึกบ้างตื้นบ้าง มีลักษณะเป็นดินเหนียว มีตะกอนดินลึกประมาณ 5 เซนติเมตร สภาพน้้าค่อนข้างใส มีพืชปกคลุมรอบบริเวณริมฝั่งแหล่งน้้า ได้แก่ ผักแว่น หญ้าปล้อง หญ้าขน และแพงพวยน้้า กระจายอยู่ทั่วบริเวณ


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ทิวทัศน์หนองปึ๋ง
ทิวทัศน์หนองปึ๋ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ปั่นจักรยาน
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่ 6
ตำบล: รอบเวียง
อำเภอ: เมืองเชียงราย
จังหวัด: เชียงราย
รหัสไปรษณีย์: 57000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)