Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

พิพิธภัณฑ์

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: พิพิธภัณฑ์

รายละเอียด

ศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Camellia sinensis var. assamica จะพบได้เฉพาะในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น ทั้งยังเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กระบวนการหรือองค์ความรู้ในการทำเมี่ยงหมักยังเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมามากกว่า 500 ปีข้อมูลการติดต่อ บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

ชาเมี่ยง" หรือ "ชาเหมี้ยง" ตามการเรียกของชาวล้านนานั้นคือ "ชาอัสสัม" มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Camellia sinensis var. assamica ซึ่งพืช ชาเมี่ยงจะพบได้เฉพาะในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น ทั้งยังเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กระบวนการหรือองค์ความรู้ในการทำเมี่ยงหมักยังเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมามากกว่า 500 ปี อีกด้วย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาดังกล่าว จึงได้รวบรวมนักวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือที่มีมุมมองเดียวกันมาร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. ซึ่งการดำเนินงานของแผนงานวิจัยดังกล่าวถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการติดตามการดำเนินงานของแผนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น นักวิจัยในแผนงานวิจัยยังพยายามบูรณาการการบริหารจัดงานงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย ยกตัวอย่างเช่น การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้กึ่งพิพิธภัณฑ์ คน-ป่า-เหมี้ยงวัดคันธาพฤกษา หมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นั้นได้มีงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากลายทางชีวภาพ (B.BES-CMU) และศูนย์วิจัยพหุวิทยาการงานวิจัยเหมี้ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่บ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)