Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การค้าแบบสากล ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวชุมชน ที่ผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ ประสิทธิภาพของการแข่งขัน และความสุขของคนชุมชน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง


ข้อมูลการติดต่อ 0635289819

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.iotopsakon.com/about/

คำช่วยค้นหา: ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ผู้สำรวจ
ป้าย
ทุ่งบัวบาน
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่ที่ 14
ตำบล: บ่อแก้ว
อำเภอ: บ้านม่วง
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47140
เบอร์ติดต่อ: 0635289819
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)