Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

พิพิธภัณฑ์คน ป่า เหมี้ยง และวัดแม่กำปอง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: พิพิธภัณฑ์คน ป่า เหมี้ยง และวัดแม่กำปอง

รายละเอียด พิพิธภัณฑ์คน ป่า เหมี่ยง บริเวณวัดแม่กำปองนั้นเป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของบ้านแม่กำปองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดของนักวิชาการมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ เพื่อที่จะศึกษาวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนบ้านแม่กำปอง

แผนงานวิจัยบูรณาการงานวิจัยเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการทำงานวิจัยร่วมกันของนักวิจัยมากกว่า 30 ชีวิตจาก 3 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ซึ่งแผนงานวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย 3 โครงการวิจัยย่อย คือ

1) โครงการวิจัยการสืบสานภูมิปัญญา คน-ป่า-เหมี้ยง

2) โครงการการทำมาตรฐานและการพัฒนาสารสกัดเมี่ยงและวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี

3) โครงการการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เมี่ยง

แผนงานวิจัยบูรณาการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่กลางปี 2557 โดยมีเป้าหมายให้เป็นแผนงานวิจัยที่ทำงานวิจัยในลักษณะบูรณาการแบบ Trans-disciplinary ภายใต้การผลักดันของ ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ.มาลิน อังศุรังสี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อทั้งการศึกษา สังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

"ชาเมี่ยง" หรือ "ชาเหมี้ยง" ตามการเรียกของชาวล้านนานั้นคือ "ชาอัสสัม" มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Camellia sinensis var. assamica ซึ่งพืช ชาเมี่ยงจะพบได้เฉพาะในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น ทั้งยังเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กระบวนการหรือองค์ความรู้ในการทำเมี่ยงหมักยังเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมามากกว่า 500 ปี อีกด้วย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาดังกล่าว จึงได้รวบรวมนักวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือที่มีมุมมองเดียวกันมาร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. ซึ่งการดำเนินงานของแผนงานวิจัยดังกล่าวถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการติดตามการดำเนินงานของแผนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น นักวิจัยในแผนงานวิจัยยังพยายามบูรณาการการบริหารจัดงานงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย ยกตัวอย่างเช่น การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้กึ่งพิพิธภัณฑ์ คน-ป่า-เหมี้ยงวัดคันธาพฤกษา หมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นั้นได้มีงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากลายทางชีวภาพ (B.BES-CMU) และศูนย์วิจัยพหุวิทยาการงานวิจัยเหมี้ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลการติดต่อ บ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทร 085-6754598

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://tantai24.blogspot.com/2019/03/blog-post_18.html

คำช่วยค้นหา: พิพิธภัณฑ์บ้านแม่กำปอง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: 1. รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้น 1141 ข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง และ ภนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จากนั้นตรงต่อไปยังเส้น 1317 และต่อด้วย 3005 แล้ววิ่งขึ้นไปทางตำบลห้วยแก้ว ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ระยะทางรวมประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ

หรือถ้าออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ ทางฝั่งช้างเผือกและตลาดวโรรส ให้ออกเส้น 118 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะก็ด แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้น 3005

2. สามารถเหมารถแดง เช่ารถตู้แบบมีคนขับ หรือติดต่อทางที่พักให้หารถมารับ-ส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แนะนำให้ตกลงราคากันก่อน

3. อีกหนึ่งทางเลือกคือ รถตู้สาย “เชียงใหม่-น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง” ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปี 2559 (ขนส่งช้างเผือก-กาดหลวง-หนองหอย-พรอมเมนาดา-น้ำพุร้อนสันกำแพง) แต่เส้นทางแม่กำปองจะไม่ใช่เส้นทางหลัก จึงต้องติดต่อเข้าไปก่อนสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บริเวณวัดแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)