Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน

รายละเอียด วัดทุ่งศรีวิไล ตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดเก่าแก่ บริเวณของวัดนี้ มีใบเสมาหลายชั้นล้อมรอบอุโบสถและวิหารหลังเก่าเป็นชั้นๆ ถึงกำแพงรอบวัดทุกสารทิศ ตลอดทั้งมีสระน้ำใหญ่ พร้อมด้วยซากของหอไตรรวมธรรมาสน์ ซึ่งก่อด้วยอิฐสมัยก่อน สันนิษฐานว่า ที่ตั้งของวัดจะเป็นโนนนกเขียน (นานกเขียน) ตามประวัติอันยาวนาน และตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาของชาวชีทวนที่ว่า "ทุ่งสามขา นานกเขียน เงินสามเกวียน อยู่ใต้ร่มพลับ" 

ประวัติวัดทุ่งศรีวิไล 
จากคำบอกเล่าของคุณตาบุญจันทร์ ครองยุติ ปราชญ์ชาวบ้าน ทำให้ทราบว่า ตามที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปศิลาแลง ปางนาคปรก ศิลปะสมัยขอม จํานวน 2 องค์ มีนามว่า พระพุทธวิเศษ และพระชัยสิทธิ์ และพระพุทธรูปยืน มีนามว่า พระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2340 เดิมที่ดินที่ตั้งวัดนี้เป็นอุทยานของธิดาแห่งเจ้าเมืองชีซ่วน ชื่อว่า พระนางเจียงได บริเวณวัดมีใบเสมาหลายชั้นล้อมรอบอุโบสถ และวิหารหลังเก่าไปจนถึงกำแพงรอบวัด ทุกทิศตลอดทั้งสระน้ำใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและ การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ ทราบนาม คือรูปที่ 1 พระญาท่านด้าน รูปที่ 2 ญาครูกัน รูปที่ 3 หลวงปู่หนู (พระครูคัมภีรวุฒาจารย์) รูปที่ 4 พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม ผ่องแผ้ว) เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล และรองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน ภายในวัดมีการประดิษฐานหลวงพ่อพุทธวิเศษอยู่ในวิหารวัดทุ่งศรีวิไล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ผูกพันกับชาวบ้านชีทวนและชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันวัดทุ่งศรีวิไลมีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่เศษ (ขยายเขตวัดเพิ่มเติม) เป็นสำนักอบรมปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีการปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนาแก่ข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนทั่วในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ 
เป็นพระพุทธรูปหินศิลาแลง ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง 55 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ในยุคทวารวดี มีอายุ 1,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดทุ่งศรีวิไล นับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านชีทวนและตำบลใกล้เคียง ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์มาก ประชาชนชาวบ้านชีทวนและตำบลใกล้เคียงเมืองอุบลฯ ตลอดทั้งจังหวัดใกล้เคือง รวมทั้งสาธุชนชาวกรุงเทพมหานคร ต่างก็เลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ ได้พากันนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการบูชามิได้ขาด เพื่อขอพรให้หลวงพ่อพระพุทธวิเศษปกป้องคุ้มครองรักษา ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาชีวิตครอบครัว พร้อมด้วยบุตร-ธิดา และญาติพี่น้องของตน ทั้งที่อยู่ในต่างจังหวัดและต่างประเทศให้ประสบความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพระพุทธวิเศษมีอยู่มากมายเป็นที่เลื่องลือขจรขจายไปทั่วภาคอีสานและกรุงเทพฯ
สำหรับพุทธคุณของหลวงพ่อพุทธวิเศษ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับการกล่าวขานมาก คือ หากท่านผู้ใดได้มากราบไหว้บูชาบนบานศาลกล่าวขอสิ่งใดมักจะประสบความสำเร็จโดยมีเรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ อดีตเจ้าเมืองอุบลราชธานี พร้อมกับหม่อมเจียงคำ (พระชายา) ได้เสด็จโดยทางแม่น้ำชีเยี่ยมประชาชนที่บ้านชีทวนและหมู่บ้านใกล้เคียง และได้นำดอกไม้ธูป เทียน ทอง ไปสักการบูชาและขอพระโอรสและพระธิดาไว้สืบสกุลจากหลวงพ่อพุทธวิเศษ จากนั้นไม่นานหม่อมเจียงคำก็ทรงมีพระครรภ์ พร้อมประสูติพระโอรสและพระธิดา 2 พระองค์ คือหม่อมเจ้าอุปลีสาน และหม่อมเจ้ากมลีสาน ตามที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้บนบานเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อพุทธวิเศษช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของมนุษย์ได้ โดยมีเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อพระพุทธวิเศษช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยตามส่วนใดของร่างกาย ก็ให้มาไหว้บนบานบอกกล่าวกับหลวงพ่อพระพุทธวิเศษแล้วนำแผ่นทองคำเปลวไปติดตามส่วนต่าง ๆ ขององค์พระ เช่น มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ก็ให้นำแผ่นทองคำไปปิดที่หน้าองค์ขององค์พระ อาการเจ็บป่วยก็จะหายไปประชาชนชาวบ้านชีทวน ชาวอำเภอเขื่องใน ชาวเมืองอุบลราชธานี และประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งที่ต่างประเทศ  ต่างก็เลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ พระพุทธชัยสิทธิ์ พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ได้พากันนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะมิได้ขาด เพื่อขอพรให้ปกป้องคุ้มครองรักษา และให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาชีวิตครอบครัว พร้อมด้วยบุตร-ธิดา และญาติพี่น้องของตน ให้ประสบความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดประชาชนในถิ่นนั้นๆ ต่างก็ไปสักการบูชามิได้ขาดทั้งในวันปกติและวันธรรมสวนะ โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำ หรือแรม 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้แล้ววันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปี ประชาชนชาวบ้านชีทวนและบ้านใกล้เคียงจะร่วมมือกันจัดงานสมโภชเฉลิมฉลองหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน (วันขึ้น 14,15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 5) เป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกว่า “งานปิดทองหลวงพ่อพุทธวิเศษประจำปี”


ข้อมูลการติดต่อ วัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชมวัดทุ่งศรีวิไลแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชาวบ้าน ณ บ้านชีทวนได้อีกด้วย เช่น ขัวน้อย ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก วัดพระธาตุสวนตาล ศูนย์การทอผ้าลายปลาอีด เป็นต้น นอกจากนั้น บ้านชีทวนยังมีอาหารอร่อยๆให้เลือกชิมมากมาย โดยเฉพาะขนมข้าวโป่งหรือข้าวเกรียบว่าว ซึ่งหาทานยากมากในปัจจุบัน 

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณตาบุญจันทร์ ครองยุติ และ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1784

คำช่วยค้นหา: วัด ทุ่ง วัดทุ่ง ศรีวิไล วัดทุ่งศรีวิไล หลวงพ่อ พุทธวิเศษ ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สัมภาษณ์แม่ออกค้ำ(อุบาสิกา)ของวัด
หลวงพ่อพุทธวิเศษ
อธิบายการเดินทาง: จากสามแยกหน้าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ขาเข้าเมืองอุบลราชธานี ขับตรงมาประมาณ 16 กิโลเมตร ข้ามสะพานลำเซบาย เลยทางโค้งมาประมาณ 500 เมตร จะเจอศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กลับรถตรงหน้าศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ข้ามสะพานลำเซบายอีกครั้ง จะเห็นสามแยกหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 บ้านท่าวารี ให้เลี้ยวซ้ายเข้าหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านชีทวน

การไปวัดทุ่งศรีวิไล
จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ให้เลี้ยวขวาจะเห็นสามแยกทางเข้าวัดทุ่งศรีวิไล จากนั้นเลี้ยวขวา ตรงไปตามถนนเรื่อยๆ ประมาณ 500 เมตรจะถึงวัดทุ่งศรีวิไล ซึ่งมีป้ายบอกทางชัดเจน


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: วัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน
ตำบล: ชีทวน
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)