Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ประตูน้ำธรณิศนฤมิต

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ประตูน้ำธรณิศนฤมิต

รายละเอียด  โครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นโครงการหนึ่งในแผนงานก่อสร้างหลัก โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับใช้เพื่อการชลประทาน การอุปโภค-บริโภค ในเขตโครงการประมาณ 22,000 ไร่ และทำหน้าที่ระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายน้ำในฤดูน้ำหลากซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูน้ำหลาก และขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง

ข้อมูลการติดต่อ บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำก่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ
 ไม่กังวลเรื่องน้ำแล้ง น้ำท่วมอีกต่อไป ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้นและมั่นคง...ด้วยเพราะพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.


แหล่งที่มาของข้อมูล: http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp03/2014/index.php/example-pages/105-toranit-narumit

คำช่วยค้นหา: ประตูน้ำธรณิศนฤมิต
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:  ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านน้ำก่ำ
ตำบล: น้ำก่ำ
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)