Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ศูนย์กีฎวิทยา

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ศูนย์กีฎวิทยา

รายละเอียด ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 3 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงป่าไม้ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผีเสื้อกลางวันและแมลงบางชนิดที่มีความน่าสนใจ จัดทำพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลแมลง จัดทำสวนผีเสื้อ และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม มีพื้นที่ 46 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน แต่ได้รับการกันออกแล้ว

ข้อมูลการติดต่อ 317

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: พ.ศ.2533 กรมป่าไม้ได้ก่อตั งศูนย์ปราบศัตรูพืชป่าไม้ภาคตะวันออกที่ อ.โป่งน ้าร้อน จ.จันทบุรี  พ.ศ.2535 ย้ายมาสังกัดกลุ่มวิจัยแมลงและศัตรูพืชป่าไม้ ส่วนวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ พร้อมเพิ่มภารกิจด้านการวิจัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชป่าไม้  พ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ ส่วนพัฒนาและ เผยแพร่องค์ความรู้ ส้านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.dnp.go.th/dnpresearch1/Arboretum/Pic-Arboretum/KT3-JTBR/KT3.pdf

คำช่วยค้นหา: ศูนย์กีฎวิทยาป่าไม้ ที่3
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: -

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ทับไทร
ตำบล: ทับไทร
อำเภอ: โป่งน้ำร้อน
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22140
เบอร์ติดต่อ: 317
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)