Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ศูนย์ทับทิมสยาม02

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ศูนย์ทับทิมสยาม02

รายละเอียด โครงการทับทิมสยาม 02 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด มีเนื้อที่ประมาณ 1,460 ไร่ พื้นที่โครงการเดิมเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพที่ 8 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรไทยบริเวณชายแดน ปัจจุบันมีหน่วยงานหลักที่เข้าไปดำเนินการ 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว ของกรมปศุสัตว์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และพื้นที่ปลูกป่าของกรมป่าไม้ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 5,100 ไร่

ข้อมูลการติดต่อ -

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

        1. กิจกรรมการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เช่น การผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช และการผลิตกล้าพืช เป็นต้น

        2. กิจกรรมการวิจัยด้านอาหารสัตว์ เช่น การค้นหาเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์

        3. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เช่น การคำนวณสูตรการจัดการแปลงหญ้ากับสัตว์เลี้ยง

        4. กิจกรรมการบริการด้านวิชาการอาหารสัตว์ เช่น ให้คำแนะนำด้านวิชาการ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

        5. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ จำนวน 22 ครอบครัว ร่วมกับบริษัท สวิฟท์ จำกัด

        6. ดำเนินการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 5,100 ไร่แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.sakaeo.go.th/royalproject/tubtim02.html

คำช่วยค้นหา: ศูนย์ทับทิมสบยาม02
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: -

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: คลองไก่เถื่อน
ตำบล: คลองไก่เถื่อน
อำเภอ: คลองหาด
จังหวัด: สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์: -
เบอร์ติดต่อ: -
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)