Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

พลาญเสือตอนล่าง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: พลาญเสือตอนล่าง

รายละเอียด

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นโครงการตามแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในเขตอีสานตอนล่างที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทกับ พลโท พิศิษฐ์  เหมบุตร  แม่ทัพภาคที่ 2 (ตำแหน่งในขณะนั้น) พร้อมคณะทำงานพัฒนาเสริมพื้นที่ชายแดนอีสานตอนบนและตอนล่าง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก  จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง

            อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนล่าง) อยู่ในเขตบ้านโนนสูง  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่พิกัด 48 PWA 255-948 และพิกัด 48 PWA 216-946 ระวาง 6037 IV ห่างจากตัวจังหวัดฯ 126 กม.

สภาพลำน้ำและภูมิประเทศ

            ห้วยพลาญเสือ  เป็นลำห้วยในลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงบริเวณชายแดนรอยต่อ 3 ประเทศ (สามเหลี่ยมมรกต) ไหลมารวมกับห้วยบอนและห้วยโปร่งลิง (ฝั่งซ้าย) นอกจากนั้นยังมีลำห้วยผึ้ง(ฝั่งขวา)สภาพพื้นที่โดยทั่วไป  บริเวณด้านเหนืออ่างฯเป็นเนินเขาสูง  สำหรับด้านท้ายอ่างฯเป็นที่นาสลับป่าโปร่ง

สภาพทางอุทกวิทยาและแหล่งน้ำ

     พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ                                114.70            ตร.กม.
     ฝนเฉลี่ยทั้งปี                                      
1,508.20           มม.

     จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ             90.60        วัน      
 อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี       
1,495.40      มม.
 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างในเกณฑ์เฉลี่ย      
 50.00      ล้าน ลบ.ม. /ปี
ระดับสันทำนบดิน                  +
173.50       ม.(รทก.)
    ระดับน้ำนองสูงสุด                 +171.43        ม.(รทก.
 ระดับเก็บกัก                      +
170.00        ม.(รทก.)
 ระดับน้ำต่ำสุด                    +
163.50        ม.(รทก.)

ความจุของอ่างฯที่ระดับน้ำนองสูงสุด      48.50      ล้านลบ.ม.
ความจุของอ่างฯที่ระดับเก็บกัก            
33.50        ลบ.ม
ความจุของอ่างฯที่ระดับ
Dead  Storage 1.12       ล้าน ลบ.ม.              พื้นที่ผิวอ่างฯที่ระดับน้ำนองสูงสุด     7,312.50            ไร่

ระบบส่งน้ำ ระบบส่งน้ำประกอบด้วย RMC 1 สาย และสายซอย  7 สาย
รวมความยาว 
27.81  กม. และมีอาคารประกอบในคลองรวม  214 แห่ง

ค่าลงทุน

     ใช้งบประมารในการก่อสร้างรวม  156  ล้านบาท

พื้นที่ของโครงการ

     พื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ  6,850  ไร่  เป็นพื้นที่ชลประทาน 5,823 ไร่ และส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 1,000  ไร่
ที่มา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.rid.go.th/royalproject/

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
พลาญเสือตอนล่าง
อธิบายการเดินทาง: เดินทางตามถนนหมายเลข2248 ตามถนนน้ำยืน-นาจะหลวย ผ่านศาลาประชาคม แล้วเลี้ยวขวา 

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านโนนสูง
ตำบล: โดมประดิษฐ์
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34260
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)