Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่

รายละเอียด เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานอุบลราชธานี 

 

        ได้รับการคัดเลือกพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่ศักยภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณเขาพนมดงรักให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร  และเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยพัฒนาชนบทในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความจุของอ่าง สูงสุด 11,000,000 ลบ.ม.มีระบบส่งน้ำ คลองซอย 8 สาย และคลองแยกซอยอีก 3 สาย รวมทั้งสิ้น 13 สายความยาวรวม 31.51 กม. ทั้งนี้ ทาง สศข.11 จะดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการ ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะต่อไปโดยกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานจะเริ่มภายในเดือนมีนาคมนี้
ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ห้วยวังใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของ อบต.สีวิเชียร มองเห็นเป็น แม่น้ำสุดสายตากว้างใหญ่มาก เป็นสถานที่ใช้ในการจัดประเพณีสงกราณต์ งานแข่งเรือ
ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.naewna.com/local/89075 http://info.dla.go.th/

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่
อธิบายการเดินทาง:  ตั้งอยู่ที่บ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีในทางทิศใต้

เดินทางโดยรถจักรยายยนต์ จากถนนหลวง หมายเลข 2248 ไปทางทิศใต้ ทางบ้านซำหวาย ตามถนนชลประธาน ประมาณ 2.5 กิโลเมตรสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านตายอย
ตำบล: โดมประดิษฐ์
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34260
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)