Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

เขื่อนลำโดมใหญ่

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: เขื่อนลำโดมใหญ่

รายละเอียด

ความเป็นมา

      กรมชลประทาน ได้มีแผนงานในการก่อสร้างเขื่อนลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นเขื่อนดิน แบบ HOMO GENEOUS  สร้าง กั้น ลำโดมใหญ่ บริเวณบ้านเม็กใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี    โดยอ้างว่าพื้นที่ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม น้ำฝน ที่มีฝนตกมากในฤดูฝน แต่มีฤดูแล้งและการขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน การสร้างเขื่อนลำโดมใหญ่ จะ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ ชลประทานได้ทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๒,๕๐๐ ไร่ ด้วยระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

        ในปี ๒๕๓๔   กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด และ บริษัท ที เอ แอนท์ อีคอล ซัล แตนส์ จำกัด เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ เดือน มีนาคม ๒๕๔๐

          ปัจจุบันรายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการลำโดมใหญ่ กำลังอยู่ใน ระหว่าง การพิจารณาของคณะผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงาน นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

        แต่เนื่องจากการปิดกั้นข้อมูลการดำเนินโครงการ ของกรมชลประทาน ทำให้ชาวบ้านเกิดความสับสน  และได้ รวมตัว กัน ร่วมกับสมัชชาคนจนเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ ให้ชะลอโครง การ และตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาพิจารณา และตัดสินใจ

สภาพปัญหา

- การดำเนินโครงการลำโดมใหญ่ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- การที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ข้อมูลและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ ความตึง เครียดจึงเกิด ขึ้นในชุมชน ประกอบกับข้าราชการในพื้นที่ ได้กล่าวหา โจมตีผู้เรียกร้อง ทำให้ชุมชนที่เคยเป็นหนึ่งเดียว กันต้องแตกแยก  ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในระยะยาว     

- การสร้างเขื่อนลำโดมใหญ่ทำให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้าน ๒๗ หมู่บ้าน ๖ ตำบล ต.กลาง ต.ตบหู อำเภอ เดชอุดม ต.โนนสมบรูณ์ ต. โนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย ต.พรสวรรค์  ต.ยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน โดย ๘ หมู่บ้านต้องถูกอพยพ คือ บ้านบัว เทียม ต.กลาง อำเภอเดชอุดม บ้านโคกเทียม บ้านโนนสมบูรณ บ้านฝั่งเพ  บ้านโนนสวาง บ้านแก้งขอ   บ้านโนน ว่าน  บ้านแก้งกกไฮ บ้านม่วง ตำบลพรสวรรค์

- ทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ สองฝั่งลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งพลังงาน ของชาวบ้าน รวมทั้งป่าประเพณี เช่น ป่าดอนปู่ตา ป่าช้า ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน

- เนื่องจากชุมชน ๒ ฝั่งลำโดมใหญ่ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแต่ปัจจุบันยังไม่มีการสำรวจที่ชัดเจน หาก มีการก่อสร้างเขื่อนลำโดมใหญ่จะทำให้มรดกของชาติใด้รับความเสียหาย

- เนื่องจากโครงการลำโดมใหญ่มีการสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม เพื่อลดความเสียหายของโครงการ แต่ชาวบ้านกังวลว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำฝนที่เคยไหลลงลำโดมใหญ่จะมีการเอ่อท่วม บ้านเรือน และที่ทำกินของชาวบ้านเหมือนกับเขื่อนราษี ไศล หรือไม่                                                                            

- แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐  ให้ชะลอโครงการและตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาพิจารณาและ ตัดสินใจ แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ สนับสนุนงบประมาณในการทำงาน ของคณะ กรรมการดังกล่าว

- กรมชลประทานได้ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีโดยพยายาม ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบ ประมาณแล้วเป็นจำนวน ๙๘ ล้านบาท

- ข้าราชการในพื้นที่ พยายามยั่วยุ สร้างความสับสน ให้กับชาวบ้านในพื้นที่จนทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ชาวบ้าน

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

ระดับเก็บกักสูงสุด                            +๑๔๑.๐๐ ม.รทก.
ปริมาณการเก็บกัก                            ๘๕.๘๐    ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ชลประทาน      ฤดูฝน                    ๓๑๓
,๘๒๕             ไร่
                      ฤดูแล้ง                    ๔๗
,๐๗๔                ไร่
ความสูงของเขื่อน                                     ๒๑.๕๐    เมตร
ราคาโครงการ ( ปี ๒๕๓๙ )                     
,๙๙๐.๓๙               ล้านบาทข้อมูลการติดต่อ เขื่อนลำโดมใหญ่

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
เขื่อนลำโดมใหญ่
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านท่าแสนคูณ
ตำบล: โดมประดิษฐ์
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34260
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)