Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โบราณสถานวัดป่าดงบ้านตาด

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โบราณสถานวัดป่าดงบ้านตาด

รายละเอียด โบราณสถานวัดป่าดงบ้านตาด ตั้งอยู่ที่บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
วัดป่าดงบ้านตาด จัดเป็นตัวอย่างของการบูรณาการการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน โบราณสถาน และโบราณวัตถุด้วยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนโดยแท้จริง โดยชุมชนได้ยกสถานที่ที่เป็นทั้งป่าไม้ชุมชน โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้เป็นเขตขันธสีมาหรือเป็นวัด โดยใช้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษในการปกป้อง ทำให้ชาวบ้านเกรงกลัวต่อบาปไม่เข้ามาบุกรุก ตัดไม้ และขโมยโบราณวัตถุในบริเวณวัดแห่งนี้
จากการสอบถามท่านร้อยตรีชัยณรงค์ สืบศรี คณะกรรมการศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลกับเราว่า..
บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าดงบ้านตาด มีสภาพเป็นป่าทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นยางนา และมีพระสงฆ์ธุดงสุ์มาจำพรรษาอยู่เนืองๆ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 สังกัดเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต 
คนในชุมชนเชื่อและเล่าต่อๆกันมาว่า บริเวณนี้เคยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชื่อว่า บ้านตาด ซึ่งมีหนองน้ำเก่าซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ชื่อว่า หนองสิม มีสิ่งสำคัญ คือ "ตูบเจ้าผะหลาหลาย" (ที่อยู่ของผู้มีบุญมาก) เชื่อกันว่าเป็นเจ้าอาวาสเก่า และเป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะมาบุกรุก ทำลายป่าไม้ ล่าสัตว์ป่า และตัดต้นไม้ในขอบเขตขันธสีมาแห่งนี้ เพราะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี จะมีการก่อเจดีย์ทราย แห่ข้าวพันก้อน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

การขุดค้นพบโบราณสถาน-โบราณวัตถุ
จากการขุดปรับหน้าดินเพื่อก่อสร้างศาลาหลังใหม่ บริเวณเนินดิน(เนินสิมเก่า)ข้างศาลาเดิม เป็นเนินดินสูงประมาณ 1.5 เมตร มีต้นไม้ปกคลุมบริเวณกลางเนิน ได้แก่ ต้นแต้ และมีต้นยางขนาบข้าง 2 ต้น ชาวชุมชนซ่งซึ่งเป็นกรรมการวัดได้ขุดปรับหน้าดินในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2551 ทำให้พบซากไม้ กลุ่มใบเสมาพบทั้งหมด 8 จุด ซึ่งแต่ละจุดมีใบเสมาตั้งอยู่รวมกัน 5-8 ใบ ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก พระพุทธรูปโบราณ เงินราง แหวนโบราณ ในบริเวณดังกล่าว ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2551 มีพระสงฆ์และประชาชนชาวบ้านผักแว่นคณะหนึ่ง นำโดยร้อยตรีชัยณรงค์ สืบศรี ได้นำโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบโดยบังเอิญไปตรวจสอบกับสำนักศิลปากรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้สันนิษฐานว่า บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นที่ตั้งของวัดและชุมชนเดิมมาก่อน ส่วนโบราณวัตถุที่พบมีรูปแบบศิลปะลาว อายุประมาณ 200 ปี ซึ่งเกิดก่อนที่ชาวบ้านผักแว่นจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่
หลังจากสำนักศิลปากรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้าตรวจสอบ และพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ทางสำนักศิลปากรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ให้คำแนะนำว่าควรจะอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุให้คงอยู่ดังเดิม และระงับการขุดปรับหน้าดินในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากชาวบ้านกำลังจะก่อสร้างศาลาหลังใหม่ ทำให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการสร้างศาลาในบริเวณที่พบโบราณสถานโบราณวัตถุ และได้มีการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุหลังจากที่สำนักศิลปากรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาตรวจสอบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วัดป่าดงบ้านตาดในปัจจุบัน
ปัจจุบัน ชาวบ้านผักแว่นได้ร่วมกันอนุรักษ์วัดป่าดงบ้านตาดให้แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยสภาพภายในป่าดงบ้านตาดยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีดอนปู่ตาที่ชาวบ้านเคารพนับถือและเชื่อว่าปกปักรักษาผืนป่าให้ได้กราบไหว้ขอพร มีการศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างยังยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดป่าดงบ้านตาด ได้แก่ ซากไม้ กลุ่มใบเสมาพบทั้งหมด 8 จุด ซึ่งแต่ละจุดมีใบเสมาตั้งอยู่รวมกัน 5-8 ใบ ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก พระพุทธรูปโบราณ เงินราง แหวนโบราณ เป็นต้น

การเข้าเที่ยวชมและศึกษาวัดป่าดงบ้านตาด
ปัจจุบัน บริเวณวัดป่าดงบ้านตาด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ทุกวัน ส่วนศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดป่าดงบ้านตาดนั้น ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมแบบระบบเปิดอย่างเป็นทางการ แต่จะอนุญาตให้เข้าไปเที่ยวชมได้เฉพาะกลุ่มที่สนใจเข้าไปเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้น เนื่องจากชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่เชิงอนุรักษ์ ดังนั้น หากใครสนใจจะเข้าไปเที่ยวชมและศึกษาประวัติศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ท่านร้อยตรีชัยณรงค์ สืบศรี หมายเลขโทรศัพท์


ข้อมูลการติดต่อ ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากวัดป่าดงบ้านตาดแล้ว ที่บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านผักแว่นได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งต้นยางที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี ต้นยางคู่ปู่ยางย่ายาง ศูนย์ทอผ้าซิ่นก๋วย หมู่บ้านโฮมสเตย์ ตลาดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ อาหารท้องถิ่น และของฝากของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล: ร้อยตรีชัยณรงค์ สืบศรี และ http://www.yangkhinok.com/index.php/2016-09-23-13-04-45/2016-09-23-14-10-03

คำช่วยค้นหา: วัด วัดป่า วัดดง ดงบ้านตาด โบราณสถาน ป่าชุมชน บ้านผักแว่น ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดป่าดงบ้านตาด
กลุ่มใบเสมา 8 จุด
อธิบายการเดินทาง: ตั้งต้นที่สามแยกหน้าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทางไปจังหวัดยโสธร ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงบ้านยางขี้นก ขับเลยบ้านยางขี้นกมานิดหน่อย ก็จะเห็นสามแยกทางหลวงชทบทอุบลราชธานีหมายเลข 2044 จะเจอป้ายทางเลี้ยวเข้าบ้านผักแว่น ให้เลี่ยวซ้ายตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านผักแว่น

การมาที่วัดป่าดงบ้านตาด ถ้ามาทาง อ.เขื่องใน จากทางเข้าบ้านผักแว่น จะเห็น 3 แยกแรก ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปจนถึงทางแยกที่ 3 ซึ่งเป็น 4 แยก ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเรื่อยๆประมาณ 500 เมตร ข้ามคลองชลประทาน จะเห็น 4 แยก ให้เลี้ยวขวา วิ่งเรียบคลองชลประทานมาประมาณ 200 เมตรจะเจอ 3 แยก ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงวัดป่าดงบ้านตาด


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านผักแว่น
ตำบล: ยางขี้นก
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)