Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย

รายละเอียด


จัดตั้งศูนย์แห่งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงรายมูลนิธิชัพัฒนาได้จัดตั้ง บนที่ดินราชพัสดุในต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชีย ไร่ 1 งาน10.3 ตารางวา เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเป็นเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและได้พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า“ศูนย พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริมื่อ20กรกฎาคม 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ปรราษฎรทั่วไปในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษ มีสายพันธุ์ที่ดีผลผลิตดีได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์ ทนทานต่อโรคและแมลงข้อมูลการติดต่อ ที่ตั้ง: เลขที่ 905 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์: 053-733-222 ร้านจันกะผัก โทรศัพท์: 053-733-734

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.princechak.com/

คำช่วยค้นหา: ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

การเดินทางจากชุมชนห้วยไคร้หลวงไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้ท่านขับรถมาตรงถนนใหญ่ที่ถนนหมายเลข 1 ขับตรงมาเรื่อย ๆ ท่านก็จะพบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริทางด้านซ้ายมือแล้วค่ะแล้วค่ะสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: 905 เวียงพางคำ
ตำบล: เวียงพางคำ
อำเภอ: แม่สาย
จังหวัด: เชียงราย
รหัสไปรษณีย์: 57130
เบอร์ติดต่อ: 053 733 222
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)