Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายคำ ก๋าไวย์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายคำ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ก๋าไวย์

วันเกิดผู้รู้: 25 พ.ค. 77

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ยังไม่ได้ระบุ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: กลองสะบัดชัย และการแสดงพื้นบ้าน

รายละเอียด

นายคำ กาไวย์ เกิดเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ . ศ . ๒๔๗๗ ที่บ้านแพะขวาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อนายอ้าย กาไวย์ มารดาชื่อนางแก้ว เรือนมูล มีพี่น้องทั้งหมด ๖ คน เป็นชาย ๓ คน เป็นหญิง ๓ คน นายคำ กาไวย์ เป็นบุตรคนสุดท้อง สมรสกับนางคำ สวนหมาก เมื่อปี พ . ศ . ๒๔๙๗ มีบุตรชายหญิงรวมกัน ๔ คน      เมื่อเรียนจบชั้นประโยคประถมศึกษาแล้ว ไม่ได้เรียนต่อ เมื่อได้พบเห็นการแสดงพื้นเมืองล้านนา ตามงานปอยมากมาย แต่ที่สนใจเป็นพิเศษคือ “ การตีกลองสะบัดชัย ” พยายามที่จะสมัครเข้าฝึกหัดกับคณะต่าง ๆ แต่ก็ไม่มีโอกาส จนในที่สุดด้วยความสนใจและตั้งใจนายคำ กาไวย์ กลายเป็นคนตีกลองประจำศรัทธาวัดเอรัญทวัน

ในปี พ . ศ . ๒๕๐๔ นายชาญ สิโรรส ได้จัดการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนาขึ้น และจัดให้มีการประกวดศิลปะพื้นเมืองแบบต่าง ๆ ณ พุทธสถาน นายคำ กาไวย์และคณะศรัทธาวัดเอรัญทวัน ได้สมัครเข้าประกวดด้วย ปรากฏว่า การตีกลองสะบัดชัย ของนายคำ กาไวย์ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากนั้นได้พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านอื่นมาประกอบ จนทำให้พ่อครูคำ กาไวย์ เป็นที่รู้จัดของคนทั่วไปในปัจจุบันนี้


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ผลงานด้านการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

     ครูคำ กาไวย์ ได้คิดค้นและประดิษฐ์ชุดการแสดงไว้เป็นจำนวนมากมายหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดได้มุ่งแสดงออกถึง เอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาในด้านการแสดง ด้วยการพยายยามอนุรักษ์ และผสมผสานสิ่งที่เป็นลักษณะพื้นบ้าน เข้ามา จนทำให้เกิดรูปแบบของการแสดงที่แปลกใหม่ และหลากหลาย ผลงานของ ครูคำ กาไวย์ ที่ได้คิดค้นประดิษฐ์ท่ารำ ร่วมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ก็มีหลายชุด อาทิเช่น

   ฟ้อนดาบ  
   ฟ้อนสาวไหม ชาย - หญิง  
   ฟ้อนวี  
   ระบำเครื่องเขิน  
 

 ฟ้อนกมผัด

 

ผลงานเชิดชูเกียรติ
    ได้รับเกียรติบัตรศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน ) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
   ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากรพิเศษสอนการตีกลองสะบัดชัย จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑
   ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕
   ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมล้านนา สานสายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ จากจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
   


แหล่งที่มาของข้อมูล: http://cdacm.bpi.ac.th/

คำช่วยค้นหา: นายคำ ก๋าไวย์
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
นายคำ ก๋าไวย์
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านแพะขวาง
ตำบล: น้ำแพร่
อำเภอ: หางดง
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50230
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)