Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายบุญชู จันทรบุตร

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายบุญชู

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: จันทรบุตร

วันเกิดผู้รู้: 6 เม.ย. 80

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ยังไม่ได้ระบุ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: หมอพื้นบ้าน

รายละเอียด

พ่อครูบุญชู   จันทรบุตร   เกิดวันที่  ๖ เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๘๐ ที่บ้านแม่ขนิลอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ ครูบุญชูเกิดมาท่ามกลางสภาพครอบครัวที่ยากจน บิดาเสียชีวิตตั้งแต่ครูบุญชูอายุได้ ๔ ขวบ สมภารเจ้าอาวาสวัดเอรัณฑะวัณ(วัดแพะขวาง)มาขอไปเลี้ยงดูให้เป็นเด็กวัดและได้เรียนหนังสือจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนแม่ขนิล พ.ศ.๒๔๙๓ ได้บวชเณรอยู่นานถึง  ๘  พรรษาจึงได้อุปสมบทเป็นพระและสอบได้นักธรรมเอก ในช่วงเวลาที่อยู่วัด ครูบุญชูได้เริ่มเรียนภาษาล้านนา(ตั๋วเมือง) จากเจ้าอธิการปั๋น ปัญญาวโร จนมีความเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นครูบุญชูก็ได้พากเพียร เรียนทุกอย่างจากตำราที่มีอยู่ในวัด ทั้งคัมภีร์โบราณว่าด้วยธรรมชาดก และวรรณกรรมต่างๆ โดยเฉพาะตำรายาโบราณ และตำรายาล้านนา เช่นวิธีทำยาแผนโบราณ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การใช้สมุนไพรรักษาโรค การใช้คาถาอาคม เช่น การเปิด การทำน้ำมนต์ การทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา

      

 การศึกษา

           - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ขนิล

           - สอบได้นักธรรมชั้นเอก

           - สอบได้ใบประกอบโรคศิลปสาขาเภสัชกรรมแผนไทย ปี  2516

           - สอบได้ใบประกอบโรคศิลปสาขาผดุงครรภ์แผนไทย ปี 2533

           - สอบได้ใบประกอบโรคศิลปสาขาเวชกรรมแผนไทย ปี  2533

           - สอบได้ประกาศนียบัตรวิชาการปกครองท้องถิ่น  ปี  2528

           - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี  2529

           - ประกาศนียบัตรครูผู้สอนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาเวชกรรม  สาขาผดุง

              ครรภ์ 

             สาขาเภสัชกรรมแผนไทย  ปี  2541

           - ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทย์แผนไทย

              จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปี ๒๕๔๙อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ เกียรติคุณที่ได้รับ

 

       -  พ.ศ.  2534  และ พ.ศ.  2539  แพทย์ประจำตำบลดีเด่น

       -  พ.ศ.  2538                 ได้รับโล่เกียรติยศหมอแผนโบราณตัวอย่างจากกระทรวงสาธารณสุข

       -  พ.ศ.  2540                 ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย  

                                                    จากกระทรวงสาธารณสุข

       -  พ.ศ.  2545                   ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่  2  ด้านการแพทย์แผนไทย

                                                   จากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

       -  พ.ศ.  2549                    ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการแพทย์แผนไทย

                                                    จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายแหล่งที่มาของข้อมูล: โรงเรียนการนวดไทยหางดง จังหวัดเชียงใหม่

คำช่วยค้นหา: นายบุญชู จันทรบุตร
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
นายบุญชู จันทรบุตร
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านสันฟ้างาม
ตำบล: หางดง
อำเภอ: หางดง
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50230
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)