Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางบัวซอน เมืองพร้าว

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางบัวซอน

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เมืองพร้าว

วันเกิดผู้รู้: 10 ก.พ. 87

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ยังไม่ได้ระบุ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ช่างซอ

รายละเอียด

ประวัติการศึกษา        เรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนต้นรุง

                            แม่บัวซอนฝึกหัดเล่นลิเกเมื่ออายุได้ ๑๑ ปี

                            และออกแสดงลิเกตามงานต่างๆ

                            เป็นเวลา ๒ ปีจากนั้นทางญาติจึงได้นำไปฝากเรียนซอ

                            กับแม่ครูคำปัน เงาใส ช่างซอเมืองพร้าว

                            ขณะอายุได้ ๑๓ ปี โดยเป็นลักษณะการเรียนแบบท่องจำเครือซอ

                            (คำซอทีมีทำนองต่างๆ) พร้อมกับช่วยแม่ครูทำงานบ้านไปด้วย

 

ประวัติการทำงาน       ๑.ด้านการแสดง

                                      แม่บัวซอนเรียนซอประมาณ ๓ เดือนก็สามารถออกซอได้ จากนั้นได้ไปซอประกวดในงานประจำอำเภอและได้

                           รางวัลที่ ๑ การซอในระยะแรกๆของแม่บัวซอนยังไปตามบทตามหลักที่แม่ครูสอนมา จากนั้นก็ได้ร่วมคณะปี่คณะซอต่างๆ

                           หลายคณะ ทั้งยังได้มีโอกาสซอร่วมกับช่างซอระดับครู

                           เป็นคู่ถ้องหลายคนจนมีประสบการณ์และมีความสามารถในการซออย่างไรก็ตาม แม่บัวซอนได้หยุดพักการซอไปเกือบ ๒๐ ปี

                           เนื่องต้องทำหน้าที่แม่บ้านและดูแลบุตร

                                     ต่อมา มีผู้เรียกร้องให้แม่บัวซอนกลับมาซออีกครั้ง

                           แม่บัวซอนจึงได้ตัดสินใจกลับมาซอ และยังคงได้ความนิยม

                           จากผู้ฟังในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความนิยมจากผู้ว่าจ้าง

                           ให้ไปซอในงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก     

                                     ลักษณะเด่นและความสามารถในการซอของแม่บัวซอน คือ เป็นช่างซอทีมีปฏิภาณ ไหวพริบดี ใช้ถ้อยคำได้ไพเราะ

                           คมคาย มีน้ำเสียงไพเราะจับใจผู้ฟัง นอกจากนี้แม่บัวซอน

                           ยังได้แต่งเนื้อเพลงซอ หรือบทขับซอ(เครือซอ) ไว้หลายบทหลายเพลง รวมทั้งมีการบันทึกเพลงซอลงแผ่นเสียง

                           และเทปคาสเซสไว้เป็นจำนวนมากโดยได้บันทึกแผ่นเสียง

                           ชุดแรกเรื่อง น้ำตาเมียหลวง ซอคู่กับ บุญศรี สันเหมือง

                           เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี หรือปี พ.ศ ๒๕๐๕ รวมระยะเวลา

                           การเป็นช่างซอ ๔๕ ปีอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ รับจ้าง

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ผลงานการเผยแพร่ที่สำคัญ

                           -   รับจ้างแสดงซอในงานต่างๆ ทั่วภาคเหนือร่วมงานซอ

                               กับคณะซอต่างๆ

                           -   ซอออกอากาศทางสถานีวิทยุ ต่างๆ เช่น วปถ. FM ๑๐๐   

                                รายการมรดกล้านนา วิทยุล้านนา FM ๙๗.๕ เป็นต้น

                           -   ผลิตเทปซอพื้นเมืองออกจำหน่าย เช่น เรื่องประวัติครูบา

                               เจ้าศรีวิชัย ๑-๒ พระอรหันต์ประจำวันเกิด จ๊อยพระคุณแม่

                               ศาสนาเหมือนมหาสมบัติสิบประการ เป็นต้น

                           -   ประพันธ์บทซอจำนวนหลายสิบเรื่อง เช่น ประวัติครูบาเจ้า

                               ศรีวิชัย เรื่องต่อต้านยาเสพติด โครงการสีขาว เรื่องหน้าที่

                               เยาวชน ซอเกี้ยวสาว เรื่องอริยสัตย์สี่ เรื่องพระคุณของแม่

                           -   เข้าร่วมแสดงซอในงานสำคัญของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

                               และเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายประกอบการสาธิตการซอ

                               ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง

                           -   ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๓ เข้าร่วมงานบายศรีสู่ขวัญสืบสานพันธ์

                               ช้างไทย ณ แม่สาเนิร์สเซอรี่ ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่

                           -   ๔ ถึง ๖ เมษายน ๒๕๔๔ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานฮีตฮอย

                               ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา อ.ไชยปราการครั้งที่ ๑

                           -   ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เข้าร่วมการสาธิตการขับซอพื้นเมือง

                               ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                           -   ๒๙ ตุลาคม ๔ พฤศจิกายน กิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตและ

                               หัตถกรรมไทยหมู่บ้านภาคเหนือ

                           -   ๔ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ เข้าร่วมในงานสืบสานฮีตฮอย

                               ฮอมปอยขึ้นเฮือนใหม่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

                           -   ๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ การจัดกิจกรรมสนับสนุนเนื่องในวัน

                               พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

                           -   ๒๕๔๕ งานฮีตฮอยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาประจำปี

                               ๒๕๔๕ ณ อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่

                           -   ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานเวทีเสวนา

                               ประกอบการสาธิต ณ หอศิลปวัฒนธรรมหลังอนุสาวรีย์

                               สามกษัตริย์

                           -   ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เข้าร่วมซอและขบวนแห่บูชาเสา

                               อินทขิล ของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

                           -   ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ร่วมแสดงละครซอเผยแพร่เรื่อง

                               สุขบัญญัติสิบประการ ให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองควาย

                               ณ วัดตองกาย ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่

                           -   จัดทำโครงการซอพื้นเมืองกับวิถีชีวิตคนล้านเสนอ

                               คณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาค(สกว.)

                                                

            การถ่ายทอด / การสืบทอด

                                      ปัจจุบันแม่บัวซอนได้ทำการสอนให้กับผู้ที่มีความสนใจการซอทั้งที่บ้านและสอนในโครงการสืบสานตำนานซอ ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูจันทร์ตา เลาคำ เป็นครูผู้ช่วย และมีแผนที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องซอ

                           เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลและสอนซอ ให้กับเยาวชนที่สนใจ

                           จำนวนลูกศิษย์ที่มาเรียนซอกับแม่ครูบัวซอนมีมากกว่า ๑๐๐ คน

                           และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหลายท่าน

                           เช่น แม่ศรีอร ทิพย์รัตน์ แม่พิกุล เมืองพร้าว

                                      บทบาทและการยอมรับจากสังคม จากประสบการณ์

                           ทียาวนานและการพัฒนาผลงานด้านการซอของแม่บัวซอน รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และการนำความรู้ด้าน

                           การซอเผยแพร่สู่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ อยู่เสมอ

                           ทำให้แม่ครูบัวซอนได้รับบทบาทสำคัญ และการยอมรับจาก

                           สังคมในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

                           -   รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สวช.) ประจำปี ๒๕๓๐

-   รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป์

    ระดับจังหวัด (เชียงใหม่)ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕

-   รางวัลผู้อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะล้านนาในด้านวัฒนธรรม

    ประจำปี ๒๕๓๘

-   มูลนิธิสุจิตโตเพื่อการศึกษามอบโล่เกียรติคุณในฐานะ

    ผู้ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

    อำเภอพร้าว   ประจำปี ๒๕๓๘

-   รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา วรรณศิลป์ ระดับเขต ๘ ประจำปี ๒๕๓๙

-   รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา วรรณศิลป์ ระดับชาติ ของภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๓๙

-   ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นสาขาการซอภาคเหนือจากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐

-   เกียรติบัตรจากมูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือจากการเข้าร่วมแสดงในงาน เบิกฟ้าเวียงพิงค์คู่สิ่งแวดล้อม ๔๐ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

-   ประกาศนียบัตรครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๑ สาขาวรรณกรรม (การซอ)จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔

-   ปริญญาบัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวรรณกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๔๖

-   ปริญญาบัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิจัยและเผยแพร่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖

-   อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพร้า

 แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.buasorn.com/bz01.html

คำช่วยค้นหา: นางบัวซอน เมืองพร้าว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
นางบัวซอน เมืองพร้าว
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่ ๑๑๘/๓ บ้านพระเจ้านั่งโก๋น
ตำบล: ดอนแก้ว
อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์: ๐-๘๑๒๘-๘๘๑๒๕ ๐-๕๓๘๙-๐๕๐๖
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)