Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ดร.อุษา กลิ่นหอม

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: ดร.อุษา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: กลิ่นหอม

วันเกิดผู้รู้: 15 ก.พ. 94

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด ชื่อ-สกุล ดร.อุษา กลิ่นหอม
วัน เดือน ปี เกิด 15 กุมภาพันธ์ 2494

สถานที่เกิด 61/8 ถ.นรสิงห์ดำเนิน ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่ปัจจุบัน 31 ถ.ผังเมืองบัญชา ซ.5 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สถานภาพทางครอบครัว สมรส บุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน

สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-4375-4322 ต่อ 1179

ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 7 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษา 2516 ปริญญาตรี วท.บ. สัตวศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2519 ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 ปริญญาเอก ปร.ด. ชีววิทยา (สังขวิทยาทางการแพทย์)มหาวิทยาลัยมหิดล

- Certification in Wildlife Conservation and Management Training Program จาก
The National Zoological Park, Smithsonian Institution, at National University,Malaysia, 13 June – 2 August 1991

- Certification in Monitoring and Assessment of Biodiversity Program สาขา
Biodiversity Measuring, Monitoring and Research Course จาก Smithsonian
Institution at the Smithsonian Conservation and Research Center, Front Royal,
Virginia, U.S.A. 10 May – 12 June, 1998

- Certification in Monitoring Aquatic Biodiversity จาก National Conservation
Training Center, U.S. Fish & Wildlife Service, U.S.A. May 11-15, 1998

- Certificate and Advanced Certificate in Global Learning and Observations to
Benefit the Environment, The Globe Program (U.S.A.). GLOBE Asia-Pacific
Workshop, at The University of Waikato, Hamilton, New Zealand. January 13-21, 2003.

- Certificate in Ecological Modeling for Conservation and Management, July
5-16, 2004. จาก Chulalongkorn University and The University of Vermont.

-Regional Workshop>Sarawak Biodiversity Center (SBC) Global Environmental Fund (GEF) และ
International Plant Genetic Resources Institute ( IPGRI). October 24-31, 2004


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ อาจารย์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การบริหารงานวิจัย

- ชุดโครงการ โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

- ชุดโครงการ โครงการศึกษาและสำรวจการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการวางแผนการจัดการและอนุรักษ์ปูทูลกระหม่อม (Thaipotamon chulabdhorn)

- ชุดโครงการโครงการศึกษาจัดทำแผนการจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
ป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม

- ชุดโครงการ Natural Area Management in Unprotected Area (Community Forest) at MahaSarakham Province Submitted to Office of Environmental Policy and Planning

- ชุดโครงการ Cultural Forest Conservation in Northeastern Thailand: A Model Study in
Community Based Sustainable Resource Management

- ชุดโครงการ “การจัดการทรัพยากรอีสานโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนา” ประจำปี
2545-2549

- ชุดโครงการ “การสังคายนาระบบองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านอีสาน” 2547-2550

บทความทางวิชาการ

- "บทรักของกิ้งก่า" วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 1(2): 84-95, 2525

- "ชีววิทยาบางประการของไผ่ในเมืองไทย" วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 7(1): 18-25, 2531

- "การปลูกไผ่ตงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 8(1): 44-47, 2532
- "การอนุรักษ์เต่าในประเทศไทย" วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม10(2): 33-42, 2534

- "วิวัฒนาการของช้างเอเชีย" วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 47(2):
85-91, 2536
- สรีรวิทยาของช้างเอเชีย วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 12(1): 18-23,2536

- "ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย" วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 1(1-2): 84-87, 2538

- "Bamboos in Thailand". 1992. Bamboo Research, China,11(1): 40-43.

- “มิติวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน”. วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 56
(1) : 15-19, 2545

- Surveying and Monitoring Biodiversity of Cultural Forests in Northeastern Thaialnd.
2000. www.nrel.colostate.edu/IBOY/

- “การเรียนการสอนและการวิจัยชีววิทยาในประเทศไทยกับองค์ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา
พื้นบ้าน” วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 57 (6) : 348-351, 2546

- ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 9/2546 หน้า 21-28

ผลงานวิจัย

- อุษา กลิ่นหอม ชูศรี ราศรีรัตนะและศุภรัตน์ จิตจำนงค์. 2527. การศึกษาคุณค่าทางอาหารและพิษตกค้างในแมลงที่กินได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ)

- เครือวัลย์ มุลาลี อุษา กลิ่นหอม และชูศรี ตลับมุก. 2535. ผลของ LRH, LRH-Analog และ
HCG ต่อระบบสืบพันธุ์ของหอยทากยักษ์ (Achathina fulica) บทคัดย่อ เสนอต่อที่ประชุม
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, หน้า 383-384(ผู้ร่วมโครงการ)

- ดาหวัน ทะสา อุษา กลิ่นหอม และชูศรี ตลับมุก. 2536. พิษของหน่อไม้บางชนิดต่อตัวอ่อนแมลงวันบ้าน (Muca domestica) บทคัดย่อ เสนอต่อที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, หน้า 492-493 (ผู้ร่วมโครงการ)

- วีรชัย พลโลม อุษา กลิ่นหอมและชูศรี ตลับมุก. 2536. "การใช้กากมันสำปะหลังหมัก
ทดแทนโปรตีนในอาหารไก่ไข่". วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร 27: 177-185(ผู้ร่วมโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม เนรมิต มรกต นงนิตย์ มรกต วรรณา ศรีชวนชื่นสกุล และวินัย กลิ่นหอม.2539. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เสนอต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 (หัวหน้าโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม อุทัย ตรีสุคนธ์ วินัย กลิ่นหอม รุ่งโรจน์ จุกมงคล สมศักดิ์ สุขจันทร์ โสภณ เสือแก้ว และคมกริช วงศ์ภาคำ. 2540. โครงการศึกษาและสำรวจการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการวาง
แผนการจัดการและอนุรักษ์ปูทูลกระหม่อม (Thaipotamon chulabdhorn) เสนอต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 164 หน้า
(หัวหน้าโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม อุทัย ตรีสุคนธ์ วินัย กลิ่นหอม รุ่งโรจน์ จุกมงคล สมศักดิ์ สุขจันทร์ โสภณ เสือแก้ว และคมกริช วงศ์ภาคำ. 2540. โครงการศึกษาจัดทำแผนการจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม เสนอต่อ กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 115 หน้า
(หัวหน้าโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม และโสภณ เสือแก้ว 2544 การจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีพื้นบ้านภาคอีสาน  รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   (หัวหน้าโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม วินัย กลิ่นหอม โสภณ เสือแก้ว ทม เกตุวงศา คมกริช วงศ์ภาคำ พรชัย อุทรักษ์   เกื้อกูล พิมพ์ดี วีระ ทองเนตร เดชา บุ่งอุทุม เจษฎา ทิพยะสุขศรี ภัทรพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ชฏาพร เสนาคุณ
 วิลาวัลย์ พร้อมพรหม สุภาภรณ์ สมบัติหอม จินตนา ปัจจัยคา
และ สุทธิรา ขุมกระโทก 2545 การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการใช้สมุนไพรกับสัตว์
รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.) 331 หน้า (หัวหน้าโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม วินัย กลิ่นหอม โสภณ เสือแก้ว ทม เกตุวงศา คมกริช วงศ์ภาคำ พรชัย อุท
รักษ์ เกื้อกูล พิมพ์ดี วีระ ทองเนตร เดชา บุ่งอุทุม เจษฎา ทิพยะสุขศรี ภัทรพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ชฏาพร เสนาคุณ วิลาวัลย์ พร้อมพรหม สุภาพร สมบัติหอม จินตนา ปัจจัยคา
และ สุทธิรา ขุมกระโทก 2545 ภูมิปัญญาอีสานในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ใน เอกสารประกอบการประชุม สมุนไพรไทย โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ 24-25 ตุลาคม 2545
ณ โรงแรมมารวยการ์เดน จตุจักร กรุงเทพฯ หน้า 23-39 (หัวหน้าโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม คมกริช วงศ์ภาคำ วินัย กลิ่นหอม 2539-2546 โครงการติดตามและ
ประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม:โครงการลำตะคลองแบบสูบกลับ จังหวัดนครราชสีมา รายงานต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หัวหน้าโครงการ)

- อุษา กลิ่นหอม เจษฎา ทิพยะสุขศรี สมบัติ ประภาวิชา ถวิล ชนะบุญ สุทธิรา ขุมกระโทก
คมกริช วงศ์ภาคำ และโสภณ เสือแก้ว 2544 รายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา รวบรวมและประยุกต์ใช้ยาพื้นบ้านอีสาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 345 หน้า
(หัวหน้า
โครงการ)

- Klinhom, U., Changcharat, T., Wisuthipat, P., and Klinhom, W. 1989. "Effects of Auxin
on Bamboo Roots (Dendrocalamus asper)" Abstract in The First Chemex
Conference of Thailand. Page 18.

- Chitramvong,Y.P., Klinhom, U., Kruatrachue, M., and Upatham, E.S. 1998. Radula  Structure of Thiaridae (Mollusca: Prosobranchia) of Thailand. J.E.M.S.T. 12: 21-36.

- Klinhom, U., Klinhom, W., Sueakaew, S., and Wongphakham, K. 1997. "Natural Area
Management in Unprotected Area (Community Forest) in Maha Sarakham Province  Submitted to Office of Environmental Policy and Planning". Ministry of Science
Technology and Environment 110 pages.

- Klinhom, U. 1997. "The Plants Diversity and the Birth of Children in Northeastern
Thailand". Tropical Forestry in the 21ST Century, Vol. 3: Ethnobiology. Kasetsart
University, Faculty of Forestry. Page 104-110.

- Klinhom, U., Chutichudet, P., Klinhom, W., Sueakaew, S., Treesukon, U., Suthisa,C., Silapan, M., Puntharukpong, T., Polrhom, W., Gomontean, B., and Wongphakham, K.
1998. "Cultural Forest Conservation in Northeastern Thailand: A Model Study in
Community Based Sustainable Resource Management", Submitted to Office of
Environmental Policy and Planning, Ministry of Science Technology and
Environment 124 pages.

- Klinhom, U., Wongpakom, K., Pimdee, K., Uttaruk, P., and Thongneart, W. 2003.
Indegenous Knowledge and Animal Conservation in Northeastern Thailand. In
Biodiversity and Biogeography Meeting at Chulalongkorn University, Bangkok, 14-15
June 2003. (Abstract) page 24.
- Klinhom, U, Klinhom. W., and Kanchanamayoon, W. 2003. Mushrooms and Traditional  Knowledge in Northeastern Thailand. Proceedings: The 2nd International Conference
on Medicinal Mushroom and the International Conference> Bioactive Compounds, 17-19 July 2003, PEACH, Pattaya, Thailand.

- Klinhom, U. 2004. GLOBE Activities and Indigenous Knowledge. Proceeding: The 8th
Annual GLOBE Conference, Boulder, Colorado, 25-30 July 2004: Partner,
Education, and Interdisciplinary Presentations: GOLBE Education. U.S.A.

- อุษา กลิ่นหอมและคณะ 2547. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ และการจัดทำแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 203 หน้า

- Komgrit Wongpakam, Usa Klinhom and Suttira Khumgratok. 2005. Diversity and
Dominant Species Used in Cultural Forests in Rural Northeastern Thailand. CBD
Technical Series No. 17 WORKING TOGETHER FOR BIODIVERSITY: REGINAL
AND INTERNATIONAL INITIATIVES CONTRIBUTING TO ACHIEVING AND
MEASURING PROGRSS TOWARDS THE 2010 TARGET. 15-16.

- ชุดโครงการ “การจัดการทรัพยากรอีสานโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนา” ประจำปี
2545-2549

- ชุดโครงการ “การสังคายนาองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านอีสาน” 2547-2550

การศึกษาดูงานระดับนานาชาติ

พ.ศ. 2532 ศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย ณ National Taiwan University and Science Park
พ.ศ. 2533 ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

พ.ศ. 2535 ศึกษาดูงานการบริหารระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ณ Tennessee State
University, Illinois State University และ Oregon State University

พ.ศ. 2536 ศึกษาดูงานการทำวิจัยและการสะสมพันธุ์ไผ่ในประเทศจีน

พ.ศ. 2537 ศึกษาดูงาน ณ National University, Laos

พ.ศ. 2538 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพรรณไม้ที่มีชีวิต การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้และเมล็ด ณ Royal Botanic Garden (Kew Garden) และ International Mycology Institute
ประเทศอังกฤษ โดยการสนับสนุนของ British Council

พ.ศ. 2539 ศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย 8 แห่ง University of Sydney,
University of Western Australia, Macquarie University, University of Melbourne,
University of New South Wales, University of Canberra, University of Queensland,
และ La Trobe University

พ.ศ. 2540 ศึกษาดูงาน ณ Hanoi National University, Center for Asian Traditional & Cultural  Study และ Research Center for International Cultures ประเทศเวียดนาม

พ.ศ. 2543 ศึกษาดูงานด้าน Environmental Management 20 มีนาคม –20 พฤษภาคม 2543 ณ
University of Adelaide ด้วยทุน AusAID
การเสนอเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2526 เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Third FAOB Congress กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
22 – 26 กรกฎาคม 2532 เข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference> Industrial Toxicology Research and Application จัดโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

27 – 30 พฤศจิกายน 2534 เข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Bamboo Workshop จัดโดย IDRC
เชียงใหม่ ประเทศไทย

2 – 6 พฤศจิกายน 2536 เข้าร่วมประชุมนานาชาติ The Second Princess Chulabhorn Science
Congress Environmental Science and Technology: The Challenges of the 21st
Century จัดโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2537 (1994) เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานระดับนานาชาติ Measuring
and Monitoring Biodiversity in Tropical and Temperate Forests จัดโดย Center for
International Forestry Research (CIFOR) โดยเสนอผลงานเรื่อง Biodiversity in  Community Forest of Northeast of Thailand.

28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2537 เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานระดับนานาชาติ Measuring and
Monitoring Forest Biological Diversity จัดโดย Smithsonian IMAB Biodiversity
Program ณ Smithsonian Institution, Washington D.C. โดยเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
Species Diversity, Natality, Mortality and Growth of Tree Seedling in Deciduous
Forest, Northeastern Thailand. เชียงใหม่ ประเทศไทย

15 – 19 มกราคม 2539(1996) เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Biodiversity in Asia: Challenges and
Opportunities for the Science Community. Chiangmai, Thailand.

23 – 28 มิถุนายน 2539(1996) เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ Water Quality International’96: 18th
IAWQ Biennial International Conference & Exhibition. Singapore.

2 – 4 สิงหาคม 2543(2000) เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Bamboo 2000 จัดโดยมูลนิธิโครงการ
หลวง เชียงใหม่ ประเทศไทย

15 – 17 มิถุนายน 2544 เข้าร่วมประชุมและได้รับเชิญให้เสนอผลงาน Building for Biodiversity:
The first Meeting of IBOY Project Leaders โดยเสนอผลงานเรื่อง Surveying and
Monitoring Biodiversity of Cultural Forests in Northeastern Thailand จัดโดย
University of Colorado ณ Patuxent Research Refuge, National Wildlife Visitor
Center, Maryland, U.S.A. สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย DIVERSITAS

26 – 29 มีนาคม 2546(2003) เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ Ethnobiology: โดยเสนอ
ผลงานเรื่อง Biodiversity Conservation and Cultural Forest Management. ณ Center for
Urban Horticulture, University of Washington, Seattle, U.S.A.

17 – 19 กรกฎาคม 2546 เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานเรื่อง Mushrooms and Traditional
Knowledge in Northeastern Thailand. ในการประชุม The 2nd International
Conference>Biodiversity and Bioactive Compounds,

17-19 July 2003, PEACH, Pattaya, Thailand.

25 – 30 กรกฎาคม 2547 เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานเรื่อง GLOBE Activities and Indigenous
Knowledge ในการประชุม The 8th Annual GLOBE Conference, Boulder, Colorado,
U.S.A.

1 – 4 สิงหาคม 2547 เจรจาความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยมิชิแกน

สหรัฐอเมริกา (เป็นผู้แทนอธิการบดีลงนามในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย)

23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2547 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Traditional Knowledge

Documentation” ดำเนินการโดย Sarawak Biodiversity Center ประเทศมาเลเซีย และ
International Plant Genetic Research Institute (IPGRI)โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก UNDP

13-16 มกราคม 2551 ข้าร่วมประชุมโครงการ CDM ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


การเป็นวิทยากรและเป็นอาจารย์พิเศษ

- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน ภูมิปัญญากับการวิจัย ปีละไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง

- อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

- ได้รับเป็นอาจารย์สอนพิเศษและควบคุมวิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม สถาบันราชภัฏอุดรธานี

- บรรยายทางวิชาการพิเศษแก่ประชาชนทั่วไป จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข

- วิทยากรนำเสนอผลงาน “ระบบโครงสร้าง กลไกในการอนุรักษ์พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
สุขภาพวิถีไท” 31 ส.ค.- 4 ก.ย.48 ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

- บรรยายโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ระยะที่ 1 สำนักงานที่ปรึกษาจังหวัดมุกดาหาร 16-17 มี.ค.49

- วิทยากรบรรยายความสำคัญในการจัดทำคู่มือ และประมวลชุดความรู้ประสบการณ์ บทเรียน การ
จัดทำข้อมูลโดยชุมชน 10 พ.ย. 50 โรงเรียนเหล่าข้าว จ.ร้อยเอ็ด

- วิทยากรบรรยายในการสัมมนานิเวศสัญจร ครั้งที่ 3 13-14 ธ.ค.50 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

- วิทยากรอภิปราย เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 5-6 กุมภาพันธ์ 2551 ณ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.meeting.msu.ac.th/documents_meeting_51/KM/Usa.pdf

คำช่วยค้นหา: ผู้รู้
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 31 ถ.ผังเมืองบัญชา ซ.5
ตำบล: ตลาด
อำเภอ: เมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000
โทรศัพท์: 0-4375-4322 ต่อ 1179
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)