Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสำรวย จิตรทรัพย์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสำรวย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: จิตรทรัพย์

วันเกิดผู้รู้: 31 ธ.ค. 71

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: เลี้ยงนกกระทา

รายละเอียด
การเลี้ยงนกกระทา
1.         เหตุผลความเหมาะสม
          การเลี้ยงนกกระทาใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น เลี้ยงง่ายโตเร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย ให้ผลตอบแทนเร็ว ทำให้สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมและขยายกิจการเป็นอาชีพหลักได้
2.         เงื่อนไขความสำเร็จ
                ต้องมีโรงเรือนและการเลี้ยงที่เหมาะสมและปลอดภัยจากศัตรูรบกวน มีแรงงานสำหรับการเลี้ยงอย่างเพียงพอ และต้องอยู่ใกล้กับแหล่งรับซื้อทั้งใข่นกและนกเนื้อ หรือมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ชัดเจน
3.         เทคโนโลยี และกระบวนการผลิต
1.1       พันธุ์นก
พันธุ์นกกระทาที่นิยมเลี้ยงคือ นกกระทาญี่ปุ่นซึ่งจะมีลักษณะสีเปลือกไข่เป็นลายประ และควรเลือกซื้อจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ ไม่เคยมีโรคระบาดมาก่อน
3.2 โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนมีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรือนเลี้ยงไก่ ต้องง่ายต่อการจัดการและทำความสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และปลอดภัยจากศัตรูรบกวน ภายในโรงเรือนประกอบด้วยกรงเลี้ยงนกสำหรับนกขนาดอายุ 1 – 20 วัน กรงเลี้ยงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 0.5 เมตร จะสามารถเลี้ยงนกได้ 250 – 300 ตัว ระยะนี้ควรมีอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นแก่นก อุปกรณ์ให้น้ำสำหรับลูกนก ควรแคบและตื้น ป้องกันไม่ให้ลูกนกเปียกน้ำ ภาชนะให้อาหาร ควรเป็นถาดแบน ขอบสูงไม่เกิน 1 เซนติเมตร สำหรับการเลี้ยงนกใหญ่กรงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 0.5 เมตร จะสามารถเลี้ยงได้ 50 – 75 ตัว
1.2       การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ยงนกกระทาในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 15 วัน ควรมีการกกให้ความอบอุ่น หากอากาศหนาวควรถึง 3 สัปดาห์ การเลี้ยงต้องมีน้ำและอาหารให้กินตลอดเวลา อาหารที่ใช้ควรเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดหรือใช้หัวอาหารผสมกับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือใช้วัตถุดิบหลาย ๆ ชนิดมาผสมกัน โดยอาหารที่ให้ต้องมีโภชนะตามที่นกแต่ละระยะต้องการ ควรคัดแยกนกเพศผู้เพศเมียนำมาเลี้ยงแยกกันในแต่ละกรงเมื่อนกมีอายุได้ 1 เดือน นกเพศเมียอายุประมาณ 42 – 45 วัน จะเริ่มให้ไข่ และนกกระทาจะให้ไข่นานประมาณ 11 เดือน ให้ไข่ประมาณ 250 – 300 ฟองต่อปีต่อตัวส่วนนกเพศผู้หรือนกเพศเมียที่มีลักษณะไม่ดี สามารถนำไปเลี้ยงขุนเป็นนกกระทาเนื้อได้
1.3       การควบคุมและป้องกันโรค
จะใช้วิธีการจัดการด้านสุขาภิบาลโรงเรือนที่ดีเป็นหลักและระมัดระวังในช่วงที่นกมีความเครียดหรืออากาศเปลี่ยนแปลง มีการทำวัคซีนตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด
2.         ต้นทุนและผลตอบแทน
                สำหรับการเลี้ยงนกกระทา จำนวน 2,000 ตัวต่อรุ่น
1.1       ต้นทุน
จะเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโรงเรือน อุปกรณ์ ค่าพันธุ์นก ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์ โดยจะมีต้นทุน ประมาณ 160,000 – 170,000 บาท ต้นทุนจะลดลงในรุ่นต่อ ๆ ไป เนื่อจากไม่ต้องลงทุนค่าโรงเรือนและอุปกรณ์
1.2       ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายนกกระทาเพศผู้ จำหน่ายไข่ จำหน่ายนกกระทาปลดระวาง และมูลนกกระทา โดยรวมประมาณ 170,000 – 175,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพราคาปัจจัยการผลิต และราคารับซื้อของตลาดในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งขนาการผลิต ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกเลี้ยง เกษตรกรต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
 


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ รับจ้าง

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 245
ตำบล: โคกเดื่อ
อำเภอ: ไพศาลี
จังหวัด: นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)