Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายวัยวุฒิ พลอยงาม

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายวัยวุฒิ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: พลอยงาม

วันเกิดผู้รู้: 14 เม.ย. 07

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำแห

รายละเอียด

ความสำคัญ ของแห เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ชุมชนในชนบทชอบเอามาทำมาหากินเนื่องจากแหเป็น อุปกรณ์หาปลาขนาดเล็ก ใช้สำหรับดักปลาโดยตรงปลายแหจะติดด้วยลูกโซ่เหล็กเพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้ปลา ที่อยู่ในตัวแหหลุดออกไป อาทิ ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาดุก ปลาตะเพียร ปลาชะโด เป็นต้น

วิธีบำรุงรักษา เมื่อ นำแหไปใช้เป็นอุปกรณ์หาปลา เวลาใช้เสร็จจะต้องทำความสะอาด เนื่องจากอาจมีเศษใบไม้ หญ้า ฟาง ดินเหนียว ติดกับหัวแห ล้างและทำความสะอาด สะบัดน้ำให้หมาด ๆ แขวนผึ่งลม ผึ่งแดด เพื่อเป็นการรักษาให้อายุการใช้งานได้ยาวนาน สำหรับอายุการใช้งาน ประมาณ 10 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบำรุง รักษา อุปกรณ์การใช้งานของส่วนประกอบของแหนั้นเองอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทำแห

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 24 ม.3
ตำบล: สามง่าม
อำเภอ: โพธิ์ทอง
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์: 14120
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)