Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางนริน สิงห์ฉลาด

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางนริน

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สิงห์ฉลาด

วันเกิดผู้รู้: 25 มิ.ย. 12

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การแปรรูเสื่อกก

รายละเอียด

การทอเสื่อกก 
1. น ำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่กี่ทอเสื่อให้เป็นเส้นตำมกี่ทอและฟืม
 2. น ำกกหรือไหลที่ย้อมสีสอดเข้ำกับไม้สอดเพื่อที่จะสอดเข้ำกับกี่ทอเสื่อ 
3. เมื่อสอดกกหรือไหลเข้ำไปแล้วผลักฟืมเข้ำหำตัวเองให้กกหรือไหลแน่นติดกันเป็นลำยต่ำง ๆ
 4. ลำยที่ทอเป็นประจ ำและเป็นที่นิยมคือ ลำยมัดหมี่ ลำยกำบเพชร ลำยหมำกจับ ลำยดอกหำด
 5. จำกนั้นก็น ำเสื่อกกที่ทอแล้วมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น เสื่อพับ 


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 34 หมู่ 4
ตำบล: ดงบัง
อำเภอ: นาดูน
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44180
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)