Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สุนิสา แจ่มใส

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สุนิสา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: แจ่มใส

วันเกิดผู้รู้: 18 ม.ค 30

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ข้าวจี่

รายละเอียด

ข้าวจี่สำมะปิ

 

 

 

บทที่  1

บทนำ

1.            ความเป็นมาและความสำคัญ

ข้าวจี่   เป็นขนมพื้นบ้านของภาคอีสาน ทำจากข้าวเหนียวนึ่งทาเกลือ ปั้นเป็นรูปกลมหรือรีเสียบไม้นำไปย่างบนเตาถ่าน ไฟอ่อนพอเกรียมนำมาชุบไข่ แล้วนำไปย่างใหม่จนเหลือง ดึงไม้ที่เสียบไว้ออก ยัดน้ำตาลอ้อยเข้าไปแทน น้ำตาลจะละลายเป็นไส้ และนิยมทำกันมากในช่วงเดือนสามของทุกปี ซึ่งจะมีการทำข้าวจี่ไปทำบุญในงานประเพณีบุญข้าวจี่ อาจเป็นเพราะข้าวเหนียวจะเสียเร็วในตอนกลางวัน สมัยก่อนข้าวเหนียวจึงถูกทำเป็นข้าวจี่แล้วห่อใบตองไปกินเป็นอาหารตอนทำนาหรือเดินทางไกล เพราะสามารถเก็บได้นานขึ้นทางภาคเหนือ มีข้าวจี่เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพียงแต่จะเพิ่มกะทิเข้ามาด้วย เดือนสี่ทางเหนือซึ่งตรงกับราว ๆ เดือนมกราคมของภาคกลาง (การนับเดือนของทางเหนือจะเร็วกว่าภาคกลาง 2 เดือน) จะนำข้าวจี่กับข้าวหลามไปทำบุญตักบาตร เรียกว่า บุญข้าวจี่ข้าวหลาม ข้าวจี่อีกชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือ เป็นการอุ่นข้าวเหนียวเปล่า มักจะทำกินกันตอนน้ำท่วม โดยการนำข้าวเหนียวสุกที่เหลือจากมื้อก่อนหน้า (เรียกว่า ข้าวเย็น) มาเสียบไม้ ปั้นแผ่ให้บาง ปิ้งไฟพอเกรียมนิดหน่อยให้อุ่นหอม นิยมกินกับปลากระดี่ที่ควักไส้แล้วเสียบไม้ตากแห้ง (เรียกว่า ฮ้าแห้ง หรือ ปลาร้าแห้ง) ปิ้งไฟให้กรอบเกรียม นำมาโขลกป่นให้ละเอียด ผสมเกลือป่นเล็กน้อย หากเป็นเกลือเม็ดก็โขลกให้ป่นพร้อมปลาไปเลย เก็บใส่กระปุกไว้เป็นกับข้าวได้นาน การจี่ในภาษาเหนือจะไม่เหมือนกับภาษากลาง ซึ่งแบบภาคกลางจะหมายถึงการนาบอาหารกับกระทะ ในภาษาเหนือจะเรียก นาบ

 

ประเทศลาวก็มีอาหารที่เรียกว่าข้าวจี่เช่นกัน ที่หลวงพระบางข้าวจี่คือขนมปังแท่งยาว ๆ แบบฝรั่งเศส นำมาผ่าซีก เสร็จแล้วนำไปใส่เครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น แตงกวา ไข่เจียวตัดเป็นเส้น ๆ หมูยอ หมูหย็อง (คนลาวเรียกหมูฝอย) และปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ข้าวจี่ของลาวจะต่างจากข้าวจี่ทางภาคเหนือและอีสานของไทย

 

 

 

2.วัตถุประสงค์

            เพื่อศึกษาการวิธีการทำข้าวจี่

3.  ขอบเขตการศึกษา

             1.  ขอบเขตของเนื้อหา

             ศึกษาความรู้  ทัศนคติ  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้าวจี่โดยใช้แบบทดสอบ

             2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                  ประชากร คือ  นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครปีการศึกษา 2557 จำนวน2800 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน     ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง

4.  วิธีดำเนินการศึกษา

             1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร          

             2.  จัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

             3.  วิเคราะห์ผลการศึกษา

             4.  สรุปผลงานศึกษา

             5.  เรียบเรียงเป็นรายงานเชิงวิชาการ

 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

               ทราบถึงศึกษาความรู้  ทัศนคติ  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้าวจี่ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบ

6.  นิยามศัพท์

ข้าวจี่      (ถิ่น-พายัพ อีสาน) น. ข้าวเหนียวนึ่งนวดกับเกลือปั้นเป็นก้อน เสียบไม้ปิ้งไฟ บางทีใส่น้ำอ้อยงบข้างใน ทาไข่แล้วปิ้งไฟ ข้าวเหนียวนึ่งนวดกับเกลือปั้นเป็นก้อน เสียบไม้ปิ้งไฟ บางทีใส่น้ำอ้อยงบข้างใน ทาไข่แล้วปิ้งไฟ

 

 

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้ศึกษาได้ศึกษา เอกสารและงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.            ความหมายของข้าวจี่

ข้าวจี่      หมายถึง  ข้าวเหนียวนึ่งนวดกับเกลือปั้นเป็นก้อน เสียบไม้ปิ้งไฟ บางทีใส่น้ำอ้อยงบข้างใน ทาไข่แล้วปิ้งไฟ ข้าวเหนียวนึ่งนวดกับเกลือปั้นเป็นก้อน เสียบไม้ปิ้งไฟ บางทีใส่น้ำอ้อยงบข้างใน ทาไข่แล้วปิ้งไฟ

 

 

 

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษา

  การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน

คณะผู้ศึกษาดำเนินตามลำดับดังนี้

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง ข้าวจี่สำมะปิ  คือ นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2800 คน

            กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยสุ่มแบบสอบถาม

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกเป็นแบบสอบถาม เรื่อง  ข้าวจี่สำมะปิ

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนก

ตาม เพศ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้าวจี่   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

 

แบบสอบถาม

เรื่อง  ข้าวจี่สำมะปิ

ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.  เพศ           (     )   ชาย         (     )  หญิง

2.  ระดับชั้น    (     )   ม.4         (     ) ม.5          (     )   ม.6

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้าวจี่

1.  คุณคิดว่ามีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่

(     )   มี    (     )   ไม่มี   (     )   เฉย    (     )  อื่นๆ…………………………………

2.  คุณเคยกินข้าวจี่หรือไม่

(     )   เคย   (     )  ไม่เคย  

3.  คุณชอบข้าวจี่รสชาติใด

(     )   ไส่ไข่   (     )   ใส่หมู   (     )  ใส่หมูหยอง    (     )  อื่นๆ…….

4.  คุณเคยซื้อข้าวจี่ราคา

(     )   ต่ำกว่า 10   บาท  (     )   15  บาท    (     )    20   บาท     (     )   20  บาทขึ้นไปคำช่วยค้นหา:

จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 25/1 หมู่15
ตำบล: ศิลา
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)