Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสาว มะลา โสดี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสาว มะลา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: โสดี

วันเกิดผู้รู้: 8 ก.พ. 07

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำกระเป๋าจากหลอด

รายละเอียด

สรุป

        การทำโครงงานกระเป๋าจากหลอดครั้งนี้ทำให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลและปฏิบัติเป็นรูปเล่มโครงงานและทำเป็นของใช้เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และนอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาวิธีการทำ และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และทำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นด้วย

 อภิปราย

1. สามารถนำเอาโครงงานมาเป็นแบบอย่างในการศึกษาข้อมูลในการทำครั้งต่อไป

2.ใช้ประโยชน์จากรูปเล่มโครงงานไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

3. นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว

5.  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

    ในการทำโครงงานเรื่องกระเป๋าจากหลอดในครั้งนี้ ทำให้ได้รู้และศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ใช้และได้รับประโยชน์ ดังนี้

1.  รู้และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

2. ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆและนำมาจัดทำเป็นรูปเล่มโครงงาน เพื่อการศึกษาต่อไป

3. นำไปประกอบการเรียนรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการทำกระเป๋าจากหลอด

5. สามารถนำความรู้ในการศึกษาการกระเป๋าจากหลอดไปใช้ในการดำรงชีวิตอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ค้าขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 39/11
ตำบล: เหล่าดอกไม้
อำเภอ: ชื่นชม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44160
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)