Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสมร กุนดา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสมร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: กุนดา

วันเกิดผู้รู้: 24 พ.ย. 01

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การปลูกปาล์ม

รายละเอียด

การปลูกปาล์มน้ำมัน

     ปาล์มน้ำมัน เป็น พืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตน้ำมันสูง เจริญเติบโตเร็วมีอายุการให้ผลผลิตที่ยาวนาน ลงทุนในการปลูกระยะแรกสูง และนานกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ สมบัติของดินตลอดจนการกำหนดแผนผังการปลูก เพื่อให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตเร็วที่สุดหลังการปลูก
     ปาล์มน้ำมันที่ปลูกเป็นการค้าทั่วโลกจะปลูกกันในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 10 องศาเหนือกับละติจูดที่ 10 องศาใต้ ไม่ควรปลูกปาล์มน้ำมันบนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 300 เมตรขึ้นไป ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจะพิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้

     สภาพอากาศ  พื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมันควรมีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,500 – 3,500 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีการกระจายของฝนตลอดปีมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อเดือน และถ้ามีช่วงฝนทิ้งก็ไม่ควรเกิน 2 เดือน อุณหภูมิต่ำสุดไม่ต่ำเกินกว่า 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดไม่สูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ลมไม่แรงโดยอัตราเร็วลมไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที มีแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน

     สมบัติทางกายภาพของดิน เนื้อดินควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนปนทรายแป้ง มีความลึกของหน้าดินตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นที่ราบจนถึงมีความลาดชันไม่เกิน 23 % มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ท่วมขังหรือท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

        สมบัติทางเคมีของดิน  ดิน ที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมัน นอกจากจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูงแล้ว สภาพความเป็นกรด – เบส ของดินควรมีค่า pH ตั้งแต่ 4.2 ขึ้นไป คือเป็นกรดอ่อน ๆ จนถึงเป็นกลาง สำหรับสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน สามารถส่งไปตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

     การวางผังเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตเร็วและสะดวกต่อการดูแลตลอดจนการเก็บผลผลิต ที่นิยมกันโดยทั่วไปใช้การปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร สลับฟันปลาระหว่าง 2 แถวที่อยู่ติดกัน แต่ละแถวของปาล์มน้ำมันจะอยู่ห่างกัน 7.8 เมตร การปลูกแบบนี้เป็นการจัดแนวปลูกที่ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันแต่ละต้นได้รับแสงมาก ที่สุดอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทำไร่ ทำสวน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ ธานี จะนำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนราไปเพาะ โดยวิธีเพาะจะทำการเพาะจากเมล็ดงอก (Germinated seeds) ซึ่งมีขั้นตอนคือ ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์แห้ง ต้องนำมาทำลายระยะการพักตัวก่อน โดยอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 40 ◦C เป็นเวลา 40 – 60 วัน หลังจากนั้นจึงนำไปเพาะ ให้ความชื้นและวางในห้องเพาะประมาณ 20 – 45 วัน ก็จะได้เมล็ดงอกของปาล์มน้ำมัน 

     จากนั้นนำเมล็ดงอกที่งอกแล้วประมาณ 10 – 14 วัน ลงเพาะในถุงเพาะ และนำไปไว้ในโรงเรือนอนุบาลเพื่อให้ปุ๋ยให้น้ำ ที่เหมาะสม กับอายุของต้นกล้า ในระหว่างที่ต้นกล้าอยู่ในโรงเรือนอนุบาลนี้ จะมีการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้ง เพราะต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์หรือมีลักษณะที่ผิดไปจากต้นอื่น ๆ อาจมีความแปรปรวนเนื่องมาจากพันธุกรรม หรือเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ำหรือเกิดความผิดปกติเมื่อผสมเกสร ถ้านำไปปลูกจะมีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันในระยะยาว จึงต้องคัดทิ้งตั้งแต่แรก
     การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของปาล์มน้ำมันในประเทศไทยยังอยู่ ในช่วงของการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพราะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ยังมีโอกาสที่ต้นปาล์มน้ำมันกลายพันธุ์ได้หากพันธุ์ปาล์มที่นำไปปลูกเป็น พันธุ์ที่ไม่เหมาะสม กว่าที่เกษตรกรจะรู้ผลก็กินเวลาหลายปีทำให้เสียเวลาและไม่คุ้มค่าต่อการลง ทุน  ในอนาคตประเทศไทยน่าจะศึกษาจนสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันให้ได้ ผลที่ไม่เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมและได้ผลผลิตสูง ใช้เวลาในการปลูกน้อยเช่นเดียวกับที่บางประเทศทำได้ ปัจจุบันในประเทศไทยจึงต้องอาศัยพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ โดยเกษตรกรจะต้องเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ชึ่ง ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร และต้นกล้าต้องมีอายุ 8 – 12 เดือนขึ้นไปแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 345 หมู่ 7 บ้านกุดแฮด
ตำบล: กุดบาก
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
โทรศัพท์: 0850048863
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)