Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

อำนวย สุทธัง สุทธัง

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: อำนวย สุทธัง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สุทธัง

วันเกิดผู้รู้: 14 ก.พ. 99

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: วาดภาพ/จิตรกรรม

รายละเอียด
การศึกษา
-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ปี พ.ศ.2501
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนอุบลวิทยาคม
-ระดับประกาศนียบัตรอาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนพาณิชยการอุบล (แผนกวิจิตรศิลป์)
-ระดับประกาศนียบัตรอาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ (คณะจิตรกรรมไทย เพาะช่าง)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

ประวัติการรับราชการ
          -ครูสอนที่โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
          -ครูสอนที่โรงเรียนพาณิชยการอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
          -ครูสอนที่ศูนย์ศิลปาชีพเขาอีด่าง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผลงานดีเด่น
-ปี 2543 ได้รับรางวัล     ผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่น ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
-ปี2545  ได้รับรางวัล     ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีสาขาทัศนศิลป์ ด้านการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
-ปี 2547 ได้รับรางวัล     สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดาว
- ปี 2549 ได้รับรางวัล    ศิลปิน OTOP
-คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 4 ดาว
-       ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2549


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ นักวาดภาพ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้
ศูนย์อนุรักษ์ภาพเขียนไทย จัดตั้งโดย คุณอำนวย สุทธัง” ถือเป็นกลุ่มสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการตกแต่ง ผ่านภาพเขียนที่สื่อถึงวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิต พุทธประวัติ ภาพในวรรณคดีที่เน้นเอกลักษณ์ของชาติไทย รังสรรค์ผ่านปลายพู่กันที่แต่งแต้มด้วยสีน้ำและสีน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีภาพวาดไทย การทำกรอบรูป ประติมากรรมรูปปั้น รายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 400,000 บาท
ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมไทย โดยมีนายอำนวย สุทธัง เป็นประธาน ปัจจุบันมีสมาชิก50 คน ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน มีการจัดสรรผลกำไรบางส่วนให้ประโยชน์แก่ชุมชน เช่นวัด คนพิการ และชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการวาดภาพไทย เมื่อสมาชิกที่วาดภาพเป็น คนสอนอีก คนให้วาดภาพเป็น พอเก่งก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอนกันไปเรื่อยๆ ลักษณะการทำงานแบ่งตามความถนัด ส่งต่องานตามที่กำหนดจะเขียนภาพลงในแผ่นเดียวกันจนเกิดความสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง ให้เป็นคนที่มีวิชาความรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ รู้จักคิดรู้จักวางแผนได้ปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


แหล่งที่มาของข้อมูล: http://ourmaekong.blogspot.com/2016/10/blog-post_14.html

คำช่วยค้นหา: กลุ่มอนุรักษ์ภาพไทยบ้านปลาขาว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 3 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบล: ยางใหญ่
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34260
โทรศัพท์: 0819558960
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)