Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

อรุณี ถมมา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: อรุณี

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ถมมา

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำเมี่ยง

รายละเอียด

การทำเหมี้ง

รายละเอียด การเก็บใบเมี่ยงในแต่ละช่วงเวลา จะได้คุณสมบัติของเมี่ยงที่แตกต่างกัน ถ้าเก็บช่วงหน้าร้อน เม.ย.-มิ.ย. ใบเมี่ยงจะแข็ง รสชาติฝาด เพราะได้รับน้ำฝนน้อย ถ้าเก็บในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. เรียกว่า เมี่ยงกลางปี จะมีรสชาติจางกว่าเมี่ยงหัวปี แต่ถ้าเลือกเก็บช่วง ส.ค.-ต.ค. เรียกว่า เมี่ยงช้อย เป็นผลผลิตช่วงท้ายฝน ทำให้เมี่ยงมีรสชาติดีที่สุดและเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนช่วงเดือน พ.ค.-ม.ค. ใบเมี่ยงจะมีขนาดเล็กให้ผลผลิตน้อยกว่าช่วงอื่น

 

การเก็บใบเมี่ยงจะเก็บเพียงครึ่งใบเหลืออีกครึ่งใบ เพื่อให้ต้นเมี่ยงได้ใช้สังเคราะห์แสงสร้างอาหารเพื่อเลี้ยงลำต้นต่อไป หากเก็บทั้งใบ จะทำให้ต้นเมี่ยงแคระแกรน ในอดีตชาวบ้านจะใช้มือเด็ดใบเมี่ยง แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้พัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า ปลอกซึ่งเป็นการเอาใบมีดโกนมาเชื่อมกับห่วงวงกลมแล้วใส่ไว้ในนิ้วเพื่อช่วยตัดใบ เมี่ยง ทำให้การเก็บใบเมี่ยงทำได้รวดเร็วขึ้นอาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ด บ้านแม่กำปองอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตรเศษ ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ของบ้านแม่กำปองจะตั้งเรียงรายในหุบเขา และสองฝั่งของลำห้วย สภาพทั่วไปของชุมชนรายล้อมไปด้วยภูเขา มีไร่ชา กาแฟ และมีน้ำตก และป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ดอยม่อนล้าน) รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี บ้าน แม่กำปอง ปัจจุบันมี 132 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 362 คน อาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านแม่กำปองคือ การทำเมี่ยง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ ค้าขาย และรับจ้างชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองที่นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะทางสังคมของบ้านแม่กำปองชาวบ้านอยู่กันแบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่น้อง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน มีความเคารพในกฎ ระเบียบ กติกาของชุมชน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน ทุกรูปแบบ บ้านแม่กำปองมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณตามธรรมชาติ มีอากาศ ที่สะอาดและแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ มีดอกไม้สีเหลือง-แดง ขึ้นบริเวณใกล้ๆ ลำห้วยตลอดแนว ชาวบ้านเรียกดอกไม้นี้ว่า ดอกกำปอง รวมกับมีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้าน จึงรวมเรียกว่า "แม่กำปอง" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: แม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)