Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณรพีภรณ์ ขันธะสีลา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณรพีภรณ์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ขันธะสีลา

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: องค์ความรู้ด้านพืชป่าภาคเหนือ และ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านภาคเหนือ

รายละเอียด คุณรพีภรณ์ ขันธะสีลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาชีววิทยา และปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณรพีภรณ์ มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานอนุกรมวิธานของพืชดอกและการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นนักวิจัยด้านพรรณพฤกษชาติภาคเหนือ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา อินตา ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากท่านใดมีความสนใจในงานอนุกรมวิธานของพืช พฤกษศาสตร์พื้นบ้านภาคเหนือ และการระบุชนิดพันธุ์พืช คุณรพีภรณ์ถือเป็นหนึ่งนักพฤกษศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ด้านนี้อยู่อย่างเต็มเปี่ยม


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ นักพฤกษศาสตร์ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: นักพฤกษศาสตร์
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำบล: สุเทพ
อำเภอ: เมืองเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50200
โทรศัพท์: 0898549278
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)