Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สิงเห ทองศรี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สิงเห

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ทองศรี

วันเกิดผู้รู้: 3 มิ.ย. 31

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การปลูกป่าชายเลน

รายละเอียด

ป่าชายเลน

 ป่าชายเลนพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบ ลำคลอง และเกาะที่มีน้ำทะเลท่วมถึง โดยพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเกิดป่าชายเลน คือ อ่าวที่มีน้ำนิ่งๆ และมีแม่น้ำสายใหญ่ๆ ไหลลงมา ดังนั้น เมื่อกระแสน้ำในแม่น้ำลำคลองไหลลงมาปะทะกับกระแสน้ำทะเล กระแสน้ำในแม่แม่น้ำก็จะเบาลงและหยุดนิ่ง เมื่อน้ำนิ่งพวกโคลนเลนและตะกอนต่างๆ ที่ไหลปะปนมากับกระแสน้ำก็จะจมลง การตกตะกอนของดินโคลนเหล่านี้จะทำให้เกิดแผ่นดินโคลนหรือเลนบริเวณท้องอ่าว 

ดินเลนหรือดินโคลนนี้ มีลักษณะเหมาะสมแก่พรรณไม้ต่างๆ ที่ขึ้นตามป่าชายเลน เช่น ไม้โกงกาง ไม้ลาน ไม้ประสัก ไม้แสม ไม้โปรง ไม้ฝาด ฯลฯ เนื่องจากไม้เหล่านี้สามารถแพร่พันธุ์ด้วยเมล็ดโดยทางน้ำได้เป็นระยะทางไกลๆ เมื่อเมล็ดของไม้เหล่านี้ลอยไปติดอยู่ตามแผ่นดินโคลนหรือเลนที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะพากันงอกเป็นต้น ในไม่ช้าแผ่นดินเลนนั้นก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ กลายเป็นป่าทึบ ซึ่งประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน เมื่อป่าเหล่านี้เจริญเติบโตต่อไปก็จะก่อให้เกิดแผ่นดินเลนผืนใหม่ต่อไป ส่วนป่าชายเลนตอนบน หรือตอนในที่อยู่ถัดเข้าไปในแม่น้ำ ลำคลอง หรือลำห้วยนั้นค่อยๆ แปรสภาพเป็นป่าบกขึ้นทีละน้อย เนื่องจากป่าชายเลนช่วยทำให้มีแผ่นดินใหม่งอกออกไปทางริมทะเล แต่พื้นดินตอนในๆ ไกลจากฝั่งทะเลออกไปก็ค่อยตื้นเขินขึ้นที่ละน้อย ไม่เหมาะกับความเป็นอยู่ของพรรณไม้ที่ชอบขึ้นบนเลน ในที่สุดป่าชายเลนบริเวณนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นป่าบกในที่สุด

พื้นที่ป่าชายเลนของโลกทั้งหมดมีประมาณ 182,801.1 ตร.กม. ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตร้อน 3 เขตใหญ่ คือ เขตร้อนแถบเอเชีย พื้นที่ประมาณ 84,704.80 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 46.4 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ประเทศที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในเขตร้อนเอเชียและมากที่สุดของโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 42,818.4 ตร.กม. เขตร้อนอเมริกามีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดประมาณ 63,829.6 ตร.กม. หรือร้ อยละ 34.9 ของพื้นที่ป่ าชายเลนทั้งหมด ในเขตร้อนอเมริกา ประเทศที่มีพื้นที่ป่ าชายเลนมากที่สุดและเป็ นประเทศที่มีป่ าชายเลนมากเป็ นที่สองของโลก ซึ่งรองจากประเทศอินโดนีเซีย ได้ แก่ ประเทศบราซิล โดยมีพื้นที่ป่ าชายเลนประมาณ 25,181.3 ตร.กม. เขตร้ อนอัฟริกา มีพื้นที่ป่ าชายเลนน้ อยที่สุดประมาณ 34,266.7 ตร.กม. หรือร้อยละ 18.7 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ประเทศที่มีป่าชายเลนมากที่สุดในเขตร้อน อัฟริกา คือ ประเทศไนจีเรีย ซึ่งมีพื้นที่ป่ าชายเลน 9,770.3 ตร.กม.อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ผู้ประกอบการโฮมสเตย์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/ปาชายเลน

คำช่วยค้นหา: ป่าชายเลน
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ป่าชายเลน
ป่าชายเลน
ป่าชายเลน
ป่าชายเลน
ที่อยู่
ที่อยู่: 6/7 หมู่ 9
ตำบล: หนองชิ่ม
อำเภอ: แหลมสิงห์
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22130
โทรศัพท์: 0635639424
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)