Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายวิเชียร ภาดี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายวิเชียร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ภาดี

วันเกิดผู้รู้: 7 ก.พ. 06

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำลวดลายอาคารศาสนสถาน และแกะสลักเทียนพรรษา

รายละเอียด นายวิเชียร ภาดี เกิดในครอบครัวชาวนาที่มีฐานะยากจน จึงต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ด้วยการทำนา และเป็นกรรมกรรับจ้างในงานก่อสร้างทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างอาคารศาสนสถาน ด้วยพื้นฐานที่เป็นบุคคล ผู้มีความสนใจในงานศิลปะด้านต ่างๆ ตลอดจนการออกแบบการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม มาตั้งแต ่ครั้ง เยาว์วัยเป็นพื้น จึงนับเป็นโอกาสให้นายวิเชียร ภาดีได้เรียนรู้ในศิลปะสาขาที่ตนชื่นชอบอย่างเต็มที่ โดยอาศัยความ วิริยะ อุตสาหะ พากเพียร ในการเรียนรู้ฝึกฝน อย่างไม่ลดละ จากนั้นนายวิเชียร ภาดี จึงได้พัฒนาตัวเองก้าวขึ้นสู่การ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และได้แสดงฝีมือสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากบุคคล ทั่วไป นอกจากนั้นนายวิเชียร ภาดี ยังมีความสามารถในการแกะสลักเทียนพรรษา ซึ่งได้มีการค้นคว้า หาเทคนิควิธี การในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประติมากรรมนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ด้วยหวังให้เป็นผลงานศิลปะที่ ทรงคุณค่าเพื่อสืบต่อส่งไปยังอนุชนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ ผลงานที่นายวิเชียร ภาดี ถ่ายทอดออกมาจึงสามารถสื่อ ถึงเจตนารมณ์อันงดงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งควบคู่ไปพร้อมพลังศรัทธาต่อบวรพุทธศาสนาอันแรงกล้า จนเป็นที่ยอมรับจาก สาธารณะชน และบุคคลทั่วไปอย ่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและในระดับประเทศ จนได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันต่างๆอย่างมากมาย เช่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุ หนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลชนะเลิศ เทียนพรรษาประเภทแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดทุ่งศรีเมือง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้นเทียนเกียรติยศ วัดทุ่งศรีเมือง ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ งานประเพณี แห ่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๖๐,นอกจากนี้ นายวิเชียร ภาดียังเป็นผู้เห็นคุณค ่า ในการช่วยเหลือสังคมด้วยการอุทิศตนเพื่อเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ตลอดมา ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ตลอดจนความมานะพยายามในการเผยแพร่ผลงานอันก่อให้เกิด ประโยชน์แก่สาธารณะอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นำยวิเชียร ภำดี จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ช่างทำลวดลายอาคารศาสนสถาน และแกะสลักเทียนพรรษา

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ๔๐ ปี ผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับจำกสำธำรณชน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้ร่วมเครือข่ายช่างเทียน สอนและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเทียนพรรษาและ เป็นต้น แบบการทำเทียนพรรษาให้จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดทำเทียนพรรษาให้กับอเภอเมือง สุพรรณบุรี ชนะเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรผู้สอนและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนพรรษาและต้นแบบการทำเทียนพรรษาให้กับจังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับเทศบาลตบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับเทศบาลตำบลแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวด แกะสลักเทียนพรรษาระดับ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ จัดทำต้นเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ นำไปจัดแสดง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ จัดทำต้นเทียนพรรษาฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี นำไป จัดแสดง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จัดทำตันเทียนพรรษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในงานประเพณี แห่เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแกะสลักเทียน ทศชาติชาดก ณ บริเวณถนนสายเทียน หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ผลงำนที่เคยได้รับรำงวัล พ.ศ. ๒๕๓๑ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๓ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๕ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๗ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๙ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๑ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๖ รางวัลชนะรองเลิศอันดับ ๒ แกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดกลาง วัดกลาง อ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดกลาง วัดหนองปลาปาก พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดกลาง วัดหนองปลาปาก พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลรองชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดผาสุการาม พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลรองชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดกลาง วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลรองชนะเลิศแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดทุ่งศรีเมือง พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลชนะเลิศเทียนพรรษาประเภทแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ วัดทุ่งศรีเมือง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้นเทียนเกียรติยศ วัดทุ่งศรีเมือง ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ 

แหล่งที่มาของข้อมูล: นายวิเชียร ภาดี

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
แกะสลักเทียนพรรษา
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 181 หมู่ 6
ตำบล: แจระแม
อำเภอ: เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34000
โทรศัพท์: 089-5822936
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)