Knowledge
Tools

Knowledge

“ศาสตร์พระราชา”"ตามรอยพ่อของแผ่นดิน"

โครงการตามพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการมีหมด การจัดการดิน การจัดการน้ำ การเกษตรแปรรูป พลังงานทางเลือก

สิ่งแวดล้อมชุมชน การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักส่วนครัวมีมากมายหลากหลายประเภทแตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการทำมาหากินของประชาชนเป็นสำคัญและดังที่ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ของประชากรของประเทศไทยยังยังชีพอยู่ด้วยการทำเกษตรกรรม

"หากจะเดินตามพ่อขอให้รู้ หลักการทรงงาน 23 ประการ "
อัพเดตเมื่อ 4 ม.ค 60
จำนวนผู้อ่าน 800 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237