Knowledge
Tools

Knowledge

สมุนไพรพื้นบ้านบนฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพการใช้ยาสมุนไพรไทย เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี คําว่า “ยาสมุนไพร” ตาม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่ง มิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ ส่วนคําว่า “สมุนไพร” หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตํารับยา เพื่อบําบัดโรค บํารุงร่างกายอัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน 665 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237