การประกวดคุณครูต้นคิด ผลิตแผนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 | BIOGANG.NET >
ความเป็นมาของกิจกรรม | รูปแบบของกิจกรรม | คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด | รางวัลการประกวด | กำหนดการ | ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด | หลักเกณฑ์ให้คะแนน | ตัวอย่างแผนการเรียนฯ
Click เพื่อแสดงตัวอย่างแผนการเรียนฯ ที่เคยส่งเข้าร่วมประกวดฯ ในปีที่ผ่านมา

การประกวดคุณครูต้นคิด
ผลิตแผนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ความเป็นมาของกิจกรรม

       สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำ Community Website และจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่องในการสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการจดบันทึกข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 สพภ. ได้ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น(Bio Gang) ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพภ. จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก โดยขยายพื้นที่เป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 สพภ. ได้จัด กิจกรรมการประกวดครูต้นคิด ผลิตแผน การเรียนการสอน ครั้งที่ 3 ของอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อกระตุ้นอาจารย์และสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ให้เห็นถึงความสำคัญและเกิดความสนใจในเรื่องของข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ นำทักษะและความรู้ด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • เพื่อส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ นำ www.biogang.net มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน เกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครู/อาจารย์และนักเรียนผ่านระบบ Internet อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักและให้ความสนใจถึงความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 • เพื่อสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

 • อาจารย์และสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบของกิจกรรม

       รูปแบบของการประกวดครูต้นคิด ผลิตแผนการเรียนการสอน เป็นการประกวดแผนการเรียนการสอน หรือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาของท้องถิ่น จัดขึ้นสำหรับคุณครู อาจารย์ ในระดับมัธยมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

 • เป็นการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช และ/หรือ สัตว์) หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น(หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือสองในสามหัวข้อ หรือทั้งสามหัวข้อรวมกันก็ได้)
 • เป็นแผนการเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือ แผนการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นใหม่ก็ได้ โดยจะต้องมีการนำเอาเครื่องมือบันทึกข้อมูลใน www.biogang.net ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสอน
 • เป็นแผนการเรียนการสอนที่แสดงให้กรรมการเห็นว่าสามารถใช้สอนในชั้นเรียนได้จริง โดยจะต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้บริหารสถานศึกษา (สามารถทำเป็นคำรับรองต่อท้ายแผนฯ หรือทำเป็นหนังสือรับรองแยกต่างหากจากแผนฯ ก็ได้)
 • หากสามารถแสดงภาพให้เห็นว่า ได้มีการนำแผนการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการสอนจริง จะได้รับพิจารณาคะแนนเพิ่มเติมพิเศษ เช่น ภาพประกอบการเรียนการสอน หรือผลงานที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • ครู / อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา (ครู /อาจารย์ หนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น)
 • สถาบันการศึกษาสามารถส่งครู/อาจารย์เข้าร่วมการประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย(จำนวน 3 รางวัล)
  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 5,000 บาท
หมายเหตุ :
1. ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลจะได้เข้าร่วมงานมอบรางวัล ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมได้เข้าร่วมกิจกรรม Bio Gang Exclusive Party ร่วมกับ Bio Ambassador
(มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง) ซึ่งจัดขึ้นในวันงานมอบรางวัล
2. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
(Bio Ambassador : มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง)
(Bio Ambassador : มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง)

รางวัลพิเศษสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้

     สำหรับรางวัลชนะเลิศ นอกจากคุณครูจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน และเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 50,000 บาท แล้ว โรงเรียนจะได้รับการจัดมุมห้องสมุด Bio Gang ขนาดย่อม ในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุมห้องสมุดดังกล่าวที่จะจัดขึ้นประกอบไปด้วย

 • เครื่อง Computer 1 ชุด
 • โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
 • ชั้นวางหนังสือ จำนวน 1 ชั้น
 • โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการอ่านหนังสือ จำนวน 1 ชุด

กำหนดการการประกวด

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 081-843-9949
2. ส่งแผนการเรียนการสอน หมดเขตรับผลงานวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 5 กันยายน 2557
4. ผู้ชนะการประกวดเข้าร่วมงานมอบรางวัล ที่กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2557
(วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการในการตัดสิน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด

 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดแผนการเรียนการสอน โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบมากับจดหมายนี้ หรือ ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ http://www.biogang.net/lessonplan/teacher_frm.doc แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมายัง สพภ. โดยใช้ช่องทางต่างๆ ดังนี้
  1.1. Fax ที่หมายเลข 0-2115-3767
  1.2. Scan แบบฟอร์มใบสมัครแล้วส่งมายัง webmaster@biogang.net
  1.3. ไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง :
  โครงการ Bio Gang (ประกวดแผนการเรียนการสอน)
  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 9
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 2. จัดทำแผนการเรียนการสอน
 3. จัดส่งแผนการเรียนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีคำรับรองพร้อมลายเซ็นของหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ(ถ้ามี) มายัง สพภ. โดยช่องทาง Email หรือ ไปรษณีย์

หลักเกณฑ์ให้คะแนนการประกวดครูต้นคิด ผลิตแผนการเรียน มีการให้คะแนนใน 2 ด้าน ดังนี้

 1. คะแนนของแผนด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 80%
  โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สพภ. จะพิจารณาเกณฑ์การตัดสินจากประเด็นต่างๆ ดังนี้
  1.1. มีการนำเครื่องมือในส่วนของการบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (พืช/สัตว์) หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น อย่างใดย่างหนึ่ง หรือสองในสาม หรือทั้งสามอย่าง ของ www.biogang.net มากำหนดเป็นกิจกรรมหรือสื่อการเรียนรู้
  1.2. มีการนำเครื่องมือในส่วนอื่นๆ ของ www.biogang.net มาประยุกต์ในกิจกรรมหรือสื่อการเรียนรู้ เช่น Blog, Comment, Group เป็นต้น
  1.3. มีการกำหนดกิจกรรมกลุ่มในการสำรวจข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  1.4. มีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เห็นภาพของการจัดการเรียนการสอน
 2. คะแนนของแผนด้านความคิดสร้างสรรค์ของกิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจของผู้เรียน 20%

หลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ

 1. แผนการเรียนการสอนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถใช้สอนในชั้นเรียนได้จริง (กรณีมีการนำแผนการสอนไปทดลองใช้จริง สามารถส่งหลักฐานภาพถ่ายหรือ ผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนเพื่อได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเติม)
 2. ผู้ส่งแผนการเรียนการสอนเข้าประกวดจะต้องเป็นครู / อาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น
 3. ครู /อาจารย์ หนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
 4. ผู้ส่งแผนการเรียนการสอนเข้าประกวดต้องให้คำรับรองว่า เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งประกวดด้วยตนเองไม่ได้ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น
 5. แผนการเรียนการสอนที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นแผนที่หัวหน้าสาระการเรียนรู้หรือผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
 6. การตัดสินและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 7. แผนการเรียนการสอนที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการ สพภ. มีสิทธิ์นำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ได้

ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดฯ ในปีที่ผ่านมา

      ตัวอย่างแผนการเรียนการสอนที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นเพียงการนำบางส่วน /
บางหน้า ของแผนฯ มาแสดงเท่านั้น ไม่ใช่การนำแผนการสอนทั้งแผน มาแสดง

1. ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน_new#1         กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด     
2. ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน_new#2         กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด     
3. ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน_new#3         กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด     
4. ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน_new#4         กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด     
5. ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน_new#5         กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด     
6. ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน_new#6         กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด     
7. ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน_new#7         กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด     

 

 

*** สอบถามข้อมูลที่ 081-843-9949 ***

^กลับขึ้นบนสุด