Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
สวนสุขภาพ View
 สวนสุขภาพ  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีราชาลักษณะเป็นสวนสาธารณะริมทะเล มีเนื้อที่หลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ 40 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ด้านทิศเหนือติดกอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ View
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ในทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์
บึงทุ่งสร้าง1 View
บึงทุ่งสร้าง เป็นบึงน้ำและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีเขตเทศบาลคอยดูแล เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบ ครอบครัวก็ได้  มี สวนสุขภาพใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น1 View
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าของภาค อีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี หรือข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฯลฯ ทั้งหมดจัดแสดงโดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ อย่าง
โฮงมูลมัง View
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือหอ เก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่นหรือพิพิธภัณฑ์ เมืองจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหน ท้องถิ่นของตนเองและเป็นศู
โฮงมูนมัง1 View
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือ หอ เก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่นหรือพิพิธภัณฑ์ เมืองจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหน ท้องถิ่นของตนเองและเป็
วัดหนองแวง1 View
ดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50
วัดหนองแวงง View
ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธา
บึงแก่นนคร1 View
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 603 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใ
บึงแก่นนครร View
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 603 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และท
บึงทุงสร้าง View
สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เป็นบึงน้ำ และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีเทศบาลนครขอนแก่นคอยดูแล เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับชาวเมืองขอนแก่น มีการให้บริการต่างๆ เช่น สนาม
พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น View
พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ในบริเวณ ศูนย์ราชการ และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ได้เสด็จพร
โฮงมูนมัง View
โฮง คือหอเก็บสมบัติ โฮงมูนเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร อ.เมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศ
วัดหนองแวง View
 วัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) พ.ศ.2354 ท้าวจามมุตร ท้ายเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนที่
บึงแก่นนคร View
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 603 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และท
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม View
พระราชวังจันทรเกษม หรือวังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก (คลองคูขื่อหน้า) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชวังที่ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นประม
วัดท่าการ้อง View
วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง โดยการรวมวัด 2 วัดเข้าด้วยกัน คือ วัดท่าและวัดการ้อง สร้างขึ้นก่อน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ View
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือง ริมถนนอู่ทอง(หรือถนนรอบเกาะเมือง) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา View
   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือ
ปราสาทนครหลวง View
ปราสาทนครหลวง เริ่มสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยทรงโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบมาจากปราสาทเมืองพระนครหลวง ประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นที่พักร้อนก่อนที่จะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ปรา
วัดท่าการ้อง View
วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง โดยการรวมวัด 2 วัดเข้าด้วยกัน คือ วัดท่าและวัดการ้อง สร้างขึ้นก่อนราว พ.ศ. 2092 โ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ View
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยาเป็นสวนสาธารณะที่จัดให้สอดคล้องกับพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มีการดัดแปลงพื้นที่ให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะโครงข่ายคลองและถนนโบราณเพื่อเปิดโอกาสให้นักโบราณคดี
บ้านดำ View
บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเข
วัดป่าดอยพระบาท View
วัดป่าดอยพระบาท ตั้งอยู่บนดอยพระบาท หมู่ 7 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นสถานที่ประดิษฐานของรอยพุทธบาทประทับบนก่อนหินใหญ่ อยู่บนเนินเขา พบครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยพ
น้ำตกโป่งพระบาท View
น้ำตกโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านดู่ ปัจจุบันอยู่ในการควบคุมของวนอุทยานลำน้ำกก (ฝั่งขวา ) โดยการควบคุมดูแลอยู่ในอำนาจของวนอุทยานลำ
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท View
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท  ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งพระบาท  หมู่ที่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมานาน  ต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนเดิมบริเวณที่มีอยู่เป็นป่า
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ View
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำและพื้นดินที่เป็นทุ่งนา หมู่บ้าน ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไกลออกไปจะเห็นภูเขาสีเทาครามล้อมรอบและใกล้ๆ มีเนินเตี้ย 3 เนินและพื้นที่ร
วัดพระธาตุดอยจอมสัก View
    วัดพระธาตุดอยจอมสัก ตั้งอยู่บริเวณบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร 053-703196 มีพระอธิการอภิเดช เป็นเจ้าอาวาสจากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบว่าสร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีเชียงแสนจนถึ
ดอยปู่ใข่ View
ดอยปู่ไข่ แห่งนี้ เดิมเป็นภูเขาสีเขียวมีต้นไม้น้อยใหญ่ ขึ้นปกคลุมหนาแน่น ในเวลากลางคืนสามารถสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายในยามค่ำคืน ชมดามบนดินท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายแ
วัดป่าเลไลยก์ View
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือท่าจีน ห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เนื้อที่กว้าง 82 ไร่ 1 ง
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237