Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
น้ำตกจรวด View
เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้กับสมรภูมิรบช่องบก มีความสวยงาม ร่มรื่นเย็นสบาย แต่การเดินทางไปลำบากมาก
ห้วยจันลา View
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นโครงการตามแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในเขตอีสานตอนล่างที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทกับ พลโท พิศิษฐ์  เหมบุตร 
อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ View
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานอุบลราชธานี           ได้รับการคัดเลือกพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่ศักยภา
พลาญเสือตอนล่าง View
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นโครงการตามแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในเขตอีสานตอนล่างที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทกับ พลโท พิศิษฐ์  เหมบุตร 
น้ำตกแก่งลำดวน View
เป็นน้ำตกที่ไหลมาตามธารหิน ซึ่งมีต้นไม้ร่มรื่นโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากในบริเวณนี้ สามารถลงเล่นน้ำได้ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านถ้ำและแก่งต่าง ๆ การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ (น้ำยืน-นาจ
ปราสาททองหลาง View
ลักษณะเป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งเรียงแถวอยู่บนฐานเดียวกัน สภาพก่อนบูรณะชำรุดพังทลายลงมามาก    ทั้งจากการพังทลายตามธรรมชาติและจากการถูกลักลอบขุดหาของมีค่า โดยปรากฏหลุมและร่องรอยการลักลอบข
สวนไผ่ขวัญใจ View
ตลาดสวนไผ่ขวัญใจเป็นสถานที่เชิงนิเวศอีกที่นึงที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไผ่และที่มาที่ไปของป่าไผ่สร้างสุข จริง ๆ แล้วพื้นที่สวนไผ่ขวัญใจของคุณขวัญใจ แต่เดิมนั้นเป็นสวนที่ทำการเพาะปลูก ขยายพันธุ์ไผ่ และถ่านจา
วัดหลินอิ่นซื่อ View
วัดหลิน อิ่น ซื่อ เป็นวัดที่สร้างแบบวัดจีน หน้าวัดมีศาลเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมปากห้วยวังนอง หากเดินขึ้นไปที่ศาล จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของปากห้วย นอกจากนี้ ยังเปิดให้สักการะท
วัดหลินอิ่นซื่อ View
วัดหลิน อิ่น ซื่อ เป็นวัดที่สร้างแบบวัดจีน หน้าวัดมีศาลเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมปากห้วยวังนอง หากเดินขึ้นไปที่ศาล จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของปากห้วย นอกจากนี้ ยังเปิดให้สักการะท
สวนสาธารณะปากห้วยวังนอง View
"อ่างเก็บน้ำห้วยวังหนอง" ปอดแห่งใหม่ของเมืองดอกบัว อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ต.ปทุม อ.เมือง มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของแหล่งน้ำจากการพัฒนาขุดลอก การปรับภูมิทัศน์ไปตามความคดโค้งห้วยเป็นแนวรูปวงรียาวเหยีย
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ View
มีเนื้อที่ตั้งวัด 9 ไร่ 40 – 3 – 10 วา อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำมูล ทางด้านทิศตะวันออก สถานที่ใกล้เคียง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาค 2 อุบลราชธานี และโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  ความหมายชื่อวั
วัดศรีประดู่ View
สถานที่ตั้ง วัดศรีประดู่ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์         “ก้าวเข้ามาในบริเวณวัดศรีประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) View
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2398 วัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือ พระแก้วบุษราคัม เป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน แกะสลักจาก
วัดผาสุกราม View
ตั้งเมื่อ พ. ศ. 2490 โดยนายวิบูลย์เดช สุวรรณมูล นายเปีย บุญศรีดา นายเล็ก วิเศษรอด พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านดง จับจองที่ดินบูรณะ มีเนื้อที่จำนวน 24 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ไปทางท
วัดเลียบ View
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2391 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 3 เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง เดิมเป็นส
วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) View
วัดมหาวนาราม         ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ อ.เมืองอุบล แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า "วัดป่าใหญ่" เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลร
วัดพระธาตุหนองบัว View
        สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
หาดแสนสุขลำปำ View
ในอดีตปลาลำปำจะมีชุกชุมในทะเลลำปำ อ.เมืองพัทลุง ผู้คนจึงเอาปลาชนิดนี้มาตั้งชื่อบ้านว่า "บ้านลำปำ"
วัดศรีประดู่ View
        “ก้าวเข้ามาในบริเวณวัดศรีประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต้องตะลึงในความวิจิตรงดงามตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าวัด ตลอดจนถึงพระอุโบสถ ด้านในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำล
บ้านนาหลังคาแดง View
ศูนย์เรียนรู้บ้านนาหลังคาแดงทำการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(เกษตรอินทีรย์) น้อมนำแนวพระราชดำรืของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทั้งการเกษตรผสมผสาน ทำตามปรัชญาเศรษฐกิจ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย View
จัดตั้งศูนย์แห่งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงรายมูลนิธิชัพัฒนาได้จัดตั้ง บนที่ดินราชพัสดุในต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชีย ไร่ 1 งาน10.3 ตารางวา เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเป็นเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทา
กาแฟผาฮี้ View
ดอยผาฮี้มีอากาศแสนสดชื้น ทั้งดอยที่มีการปลูกกาแฟกันเป็นอาชีพหลัก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเพราะโอบล้อมด้วยทิวเขาที่มีรูปร่างแปลกตาดอยผาฮี้เป็นแหล่งหุบเขาเริ่มปลูกเมล็ดกาแฟที่มีความสูงประมาณ 1000-1500จากร
น้ำตกแม่กำปอง View
น้ำตกแม่กำปอง  อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 1.2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ น้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี มีจำนวนทั้งหมด 7 ชั้น บนชั้นที่ 7  มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ ในนี้ไม
พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก View
ตั้งอยู่ที่วัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นแหล่งเรียนรู้ และเก็บรวบรวมมาลัยข้าวตอกที่ชาวอำเภอมหาชนะชัยได้ร่วมกันร้อยมาลัยและแห่ในประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในวันมาฆบูชา ของทุกปี เป็นประเพณีที่ม
พิพิธภัณฑ์คน ป่า เหมี้ยง และวัดแม่กำปอง View
พิพิธภัณฑ์คน ป่า เหมี่ยง บริเวณวัดแม่กำปองนั้นเป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของบ้านแม่กำปองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดขอ
ทุ่งดอกบัวแดง View
ทุ่งดอกบัวแดงตั้งอยู่ที่บ้านสำโรง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเล็งเห็นควาสำคัญจึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
ศูนย์ศิลปหัตกรรมบางแก้ว View
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาติ ด้านการแกะหนังตะลุง จังหวัดพัทลุง มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะการแสดงมโนราห์และหนังตะลุงมาช้านาน ภูมิความรู้ในการสร้
วัดพระพุทธบาทยโสธร View
     วัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   มีสถานที่ให้เยี่ยมชมหลักๆอยู่ 3 จุด      จุดที่1 เจดีย์มหาชนะชัย
ป่าเมี่ยงและสวนกาแฟบ้านแม่กำปอง View
ชาวบ้านแม่กำปอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทำสวนกาแฟและปลูกเมี่ยง (ชาอัสสัม) โดยจะพบเห็นสวนกาแฟและป่าเมี่ยงในป่าชุมชนที่ชาวบ้านมีการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านแม่กำปอง นั
ฟาร์มตัวอย่าง View
มื่อครั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 13 กันยายน2543 ทรงได้รับทราบถึงควา
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 230 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237