Knowledge
Tools

News & Events

ทิศทางปลูกหม่อนเลี้ยงไหม...จากครัวเรือนสู่อุตสาหกรรม

ไหม

ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามและพัฒนาวิจัยการผลิตหม่อนไหมให้ได้คุณภาพ พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมไทย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรกรใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคามซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา โดยขณะนี้เป็นช่วงว่างจากทำนา จึงมีการเริ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งจากการสำรวจพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวม 2 จังหวัด มีจำนวน 10,697 ราย พื้นที่ปลูกหม่อน 6,159 ไร่ และมีผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม 3,562 ราย โดยเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งไข่ไหม พันธุ์หม่อน ปัจจัยการผลิต และการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการเตรียมแปลงปลูกหม่อน การดูแลรักษาแปลงหม่อน วิธีการตกแต่งกิ่งหม่อน การเลี้ยงไหมวัยอ่อน โรคและแมลงหม่อนไหม เป็นต้น


นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สำหรับพันธุ์หม่อนที่ปลูกได้แก่ พันธุ์สกลนคร และพันธุ์บุรีรัมย์ 60  ส่วนพันธุ์ไหมพื้นเมือง เช่น นางน้อย นางขาว นางลาย เป็นต้น  พันธุ์ไหมไทยลูกผสม เช่น ดอกบัว เหลืองไพโรจน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์หม่อนไหมฯ ร้อยเอ็ด  ได้กำหนดแผนการเลี้ยงไหมให้เกษตรกร ปีละประมาณ 5-6 รุ่น โดยรังไหมสดที่เกษตรกรผลิตได้ จะจำหน่ายให้แก่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โรงสาวไหมบ้านโนนงาม ตำบลห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ รวม 64 ราย  ซึ่งทางกลุ่มฯ จะรับซื้อรังไหมสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 160-180 บาท


สำหรับรายได้ของกลุ่มฯ ต่อรุ่นจากการผลิตเส้นไหมและได้ผลพลอยได้ คือ ดักแด้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 90,000 บาท ต้นทุนประมาณ 80,000 บาท โดยราคาเส้นไหมเกรด 1 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,700 -1,800 บาท ราคาเส้นไหมเกรด 2 ราคากิโลกรัมละ 1,500 บาท และราคาเส้นไหมเกรด 3 ราคากิโลกรัมละ 600 -700 บาท เป็นระดับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีตามราคาตลาด และเกษตรกรมีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม พบว่า เกษตรกรยังขาดแหล่งน้ำในการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงหนอนไหม จึงควรมีการประสานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ชลประทานตำบล พัฒนาที่ดินตำบล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขุดสร้างแหล่งน้ำ บ่อบาดาล วางระบบท่อ หรือสปริงเกลอร์ เพื่อให้สามารถกระจายแหล่งน้ำเข้าไปยังแปลงหม่อนของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง


รองเลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงพื้นที่ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมในจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคามว่า หากได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสม จะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการเลี้ยงไหมไทยต่อไป เนื่องจากมีองค์ประกอบและปัจจัยพร้อม อาทิ วิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมฯ ร้อยเอ็ดใกล้แหล่งผลิตที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี รวมถึงเกษตรกรมีความพร้อมและความตั้งใจจริงในการเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ในการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม 


ส่วนแนวทางการพัฒนาในอนาคตควรเป็นการพัฒนาจากการผลิตไหมหัตถ กรรมในครัวเรือน ไปสู่ไหมอุตสาหกรรมได้ รวมถึงควรมีการพัฒนาการผลิตผลพลอยได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เช่น ดักแด้ ไวน์หม่อน ชาใบหม่อน และเครื่องสำอางต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรต่อไปด้วย 

ที่มา ลิงค์ : http://www.dailynews.co.th/agriculture/146494

แหล่งข่าว : เดลินิวส์

วันที่ข่าว : 01/08/2555


อัพเดตเมื่อ 6 ส.ค. 55
จำนวนผู้อ่าน 1427 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237