Knowledge
Tools

News & Events

BEDO จัดโครงการส่งหนังสือทรัพย์สินบัญชีรายการและสารานุกรมฯ

BEDO จัดโครงการส่งหนังสือทรัพย์สินบัญชีรายการและสารานุกรมฯ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดโครงการ ส่งหนังสือทรัพย์สินบัญชีรายการและสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้กับโรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 715 โรงเรียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนไทยและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ฝั่งทิศใต้ ชั้น 1 บริเวณหน้าร้านฟ้าใสแกลอรี่

อ่านต่อ : http://www.bedo.or.th/2013/index.html 
แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)


อัพเดตเมื่อ 8 ม.ค 58
จำนวนผู้อ่าน 528 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237