Knowledge
Tools

News & Events

“Bio Gang Contest on tour ภาคกลาง” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้” (BEDO) ได้จัดกิจกรรม “Bio Gang Contest on tour ภาคกลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเทา-ทอง ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น(Bio Gang Project) โดยได้รับเกียรติจากนายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ ที่ปรึกษา สพภ. เป็นประธานเปิดงาน มีเยาวชนจาก 6 จังหวัด กว่า 40 โรงเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงาน BEDO ได้นำ Super Star กั้ง วรกร ศิริสรณ์ (The Star 10) จัดการแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อรณรงค์ให้น้องๆ เยาวชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมของโครงการ

โดยในปี 2558 BEDO ได้จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหา โรงเรียนต้นแบบ โดยจัดทำโครงงานภายใต้หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้ครูและนักเรียนในเครือข่าย BIO Gang ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการกระตุ้นให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเกิดความสนใจในเรื่องของ ความสำคัญ คุณค่า รวมถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างจริงจัง


ในลำดับถัดไป BEDO จะมีการจัดกิจกรรม “Bio Gang Contest on tour” ในอีก 3 ภูมิภาค เพื่อออกค้นหาโครงงานที่มีการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ ดังนี้

-          วันที่ 15 มิถุนายน 2558 “Bio Gang Contest on tour ภาคเหนือที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-          วันที่ 17 มิถุนายน 2558 “Bio Gang Contest on tour ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-          วันที่ 23 มิถุนายน 2558 “Bio Gang Contest on tour ภาคใต้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อัพเดตเมื่อ 10 มิ.ย. 58
จำนวนผู้อ่าน 859 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237