Knowledge
Tools

News & Events

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Roadshow ภาค "เหนือ"

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ “เบโด้” (BEDO) ได้จัดกิจกรรม โครงการประกวด "Bio Gang Challenge 2016" เพื่อหาโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีน้องๆจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ เยาวชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สํานักงานฯจึงมีการรณรงค์ส่งเสริมให้กุล่มเป้าหมาย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการองค์ ความรู้ที่เป็นระบบ และสามารถนําไปใช้ได้จริงอัพเดตเมื่อ 7 ก.ค. 59
จำนวนผู้อ่าน 340 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237