Knowledge
Tools

News & Events

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Roadshow ภาค "อีสาน"

 ภาคอีสาน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2559 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ “เบโด้” (BEDO) ได้จัดกิจกรรม โครงการประกวด "Bio Gang Challenge 2016" เพื่อหาโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”"ภาคอีสาน"ที่จังหวัด สกลนคร ที่ ห้องประชุม 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร สํานักงานมีแนวคิดให้กลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป) ได้มีส่วนร่วมและสื่อสารวง กว้างในการคิด สร้างสรรค์ พัฒนา ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการประกวด การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสํานักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ ตลอดจนองค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีประโยชน์อย่าง ยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ 
อัพเดตเมื่อ 7 ก.ค. 59
จำนวนผู้อ่าน 250 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237