Knowledge
Tools

News & Events

ประกาศผลรางวัล Bio Map Contest


กิจกรรมการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Bio Map Contest)

รางวัลชนะเลิศ

ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 50,000 บาท

ชื่อทีม: ไรเด็น
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายวิชาญ พันธุ์ประเสริฐ

สมาชิกในทีม:
นางสาวดานิษา ทองผาโศภา
นางสาวสุวรา เอกจีน
นายจันทร์แก้ว ชื่นมี

สถาบัน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

 


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 25,000 บาท

ชื่อทีม: ครูบ้านนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายพงศธร คำใจหนัก

สมาชิกในทีม:
นายพงศ์พิพัฒน์ มุงคุณคำซาว
นายธัญพิสิษฐ์ มาใจ
นางสาวแพรวพรรณ จี๋แควะ
นางสาวอรอนงค์ สักแก้ว
นางสาวเรณุกา ร่มเย็น

สถาบัน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 15,000 บาท

ชื่อทีม: ปีกพฤกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวผุสดี พรหมประสิทธิ์

สมาชิกในทีม:
นายอังคาร คำวงษา
นางสาวรัตนา หมื่นนาวัง
นางสาวภคินี หาดทราย
นางสาวศิริพร โพธิ์ไพร
นายศุภชัย ชอมกลาง

สถาบัน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 

 


อัพเดตเมื่อ 14 ธ.ค. 54
จำนวนผู้อ่าน 4519 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237